Αλλάζουν τα δεδομένα στη δακοκτονία με τη σύγχρονη τεχνολογία

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έρχεται να προτείνει λúσεις, ελαχιστοποιώντας το κόστος δακοπροστασίας και τον χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων

mixos
γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχος, γεωπόνος –
υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων Ευφυούς Γεωργίας, NEUROPUBLIC

 

 

Ο δάκος αποτελεί τον σημαντικότερο εχθρό της ελιάς, ο οποίος έχει επίπτωση τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Για την αντιμετώπισή του δαπανώνται ετησίως υπέρογκα ποσά μέσω των προγραμμάτων δακοκτονίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα –με τις συνήθεις μεθόδους υλοποίησης– έχουν αμφίβολα αποτελέσματα λόγω πληθώρας προβλημάτων που ομαδοποιούνται όπως ακολούθως:

  • Ανεπαρκής μηχανισμός ελέγχου παγιδοθεσίας, καταμέτρησης πληθυσμού και ψεκασμών.
  • Δυσκολία επεξεργασίας δεδομένων δακοσυλλήψεων και ψεκασμών.
  • Έλλειψη εργαλείων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου ψεκασμού.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έρχεται να προτείνει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα, ελαχιστοποιώντας το κόστος δακοπροστασίας και τον χρόνο επεξεργασίας των δεδομένων, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα λήψης αποφάσεων και υποβοηθώντας τις σχετικές εργασίες. Οι έξυπνες κινητές συσκευές, οι GPS trackers, οι τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί και οι διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούν ένα μικρό, αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα των τεχνολογιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και ορίζουν μία υποδομή που δύναται να υποστηρίξει τις λύσεις αυτές.

dakoktonia-elaioladoΟι έξυπνες κινητές συσκευές παίζουν σημαντικό ρόλο στη χωροθέτηση των παγίδων και στην καταμέτρηση του πληθυσμού του δάκου. Με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών για τις παραπάνω συσκευές παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης παγίδων με συντεταγμένες, καταγραφής δεδομένων πληθυσμού και επιβεβαίωσής τους με λήψη φωτογραφίας. Τα δεδομένα αυτά αποστέλλονται διαδικτυακά στην υποδομή όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία τους και η μετέπειτα τροφοδότηση των εργαλείων λήψης αποφάσεων.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πληθυσμού του δάκου παίζουν οι μικροκλιματικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Σε αυτόν τον τομέα η τεχνολογία έρχεται να δώσει λύση μέσω τηλεμετρικών μετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι τροφοδοτούν με δεδομένα εξειδικευμένα μοντέλα, που δύναται να προβλέψουν με επαυξημένη ακρίβεια τις γενεές του δάκου. Η πρόγνωση των γενεών, σε συνδυασμό με τα επεξεργασμένα δεδομένα των παγίδων, βοηθά στη λήψη απόφασης μέσω γεωργικών προειδοποιήσεων. Οι προειδοποιήσεις αυτές (εργαλεία λήψης αποφάσεων) μπορούν να αξιοποιούνται στη διαμόρφωση του πλάνου των ψεκασμών, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις πιο κρίσιμες περιοχές. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, μπορεί δυνητικά να διαμορφώνεται κατάλληλα το πλήθος των ψεκασμών, ώστε είτε να γίνεται εξοικονόμηση πόρων, είτε να αξιοποιούνται οι πόροι εκεί που πραγματικά χρειάζεται, ώστε να αποσοβούνται καταστροφές μεγάλης κλίμακας.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των ψεκασμών, λύση στο πρόβλημα ανεπαρκούς ελέγχου τους δίνεται με την αξιοποίηση συστημάτων GPS tracker, τα οποία τοποθετούνται πάνω στους γεωργικούς ελκυστήρες, καταγράφοντας την πορεία των ψεκαστικών και συλλέγοντας δεδομένα αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες κατά την εφαρμογή. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται απευθείας στην υποδομή και παρέχουν δυνατότητα ελέγχου πραγματοποίησης και ορθότητας εκτέλεσης του ψεκασμού.

Τα δεδομένα που τηρούνται πλέον στην υποδομή και αξιοποιούνται από διαδικτυακές εφαρμογές, μέσω των οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση μέσω γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών σχετικά με:

  • Τον αριθμό των δακοσυλλήψεων και την κατανομή του πληθυσμού ανά περιοχή ενδιαφέροντος.
  • Την πορεία, την ταχύτητα και τις ώρες έναρξης-λήξης των εκάστοτε ψεκαστικών μέσων.
  • Τις γενεές δάκου για την εκάστοτε μικροκλιματική ζώνη.
  • Τις περιοχές άμεσης επικινδυνότητας προσβολής δάκου.

Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προβούν σε απομακρυσμένο έλεγχο παγιδοθεσίας και δακοσυλλήψεων, σε παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας διενέργειας των ψεκασμών, καθώς και σε έκδοση γεωργικών προειδοποιήσεων, που προκύπτουν από τα μοντέλα πρόγνωσης γενεών δάκου.