Τα SOS σημεία των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση της ειδικής βάμβακος και της συνδεδεμένης σκληρού σίτου

Για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου, προηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι μόνο έλεγχοι επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας και διασταυρωτικοί για την πραγματοποίηση της πληρωμής, αλλά και δειγματολογικοί διοικητικοί έλεγχοι, προκειμένου να αποδειχθεί και η ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως σε αυτούς τους δειγματολογικούς διοικητικούς ελέγχους θα εξεταστούν:

 Τα αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου.

 Τα στοιχεία τιμολογίων αγοράς/δελτίων αποστολής, τα λεγόμενα «αποδεκτά παραστατικά».

Για το βαμβάκι, τα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2020. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/05/2020 και το τιμολόγιο που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/06/2020. Όσον αφορά τις πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου βάμβακος, πρέπει να έχουν εκδοθεί και αυτές μέχρι τις 31/05/2020.

Για το σιτάρι, τα πρωτότυπα τιμολόγια-δελτία αποστολής ή τιμολόγια πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2020. Σε περίπτωση που υπάρχει ξεχωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2020 και το τιμολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο αποστολής, μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 15/02/2020. Οι πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής πώλησης πιστοποιημένου σπόρου σίτου πρέπει και αυτές να έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/01/2020.

Ειδικές περιπτώσεις

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εν λόγω βεβαίωση, δεν θα γίνεται αποδεκτή η ποσότητα του σπόρου.

Σε περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων παραστατικών, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφά τους. Στην περίπτωση που παραγωγός δεν έσπειρε καθόλου την καλλιεργητική περίοδο 2018/2019 και δεν αιτήθηκε την πρόσθετη συνδεδεμένη ενίσχυση σκληρού σίτου ή την ειδική ενίσχυση βάμβακος στην ΕΑΕ2019, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον σπόρο που αγοράστηκε για την εν λόγω καλλιεργητική περίοδο στην καλλιεργητική περίοδο 2019/2020, εφόσον προσκομίσει πρωτότυπο τιμολόγιο και καρτέλες που αφορούν την αγορά της συγκεκριμένης ποσότητας σπόρου. Εάν δεν προσκομίσει αυτά τα αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου, μηδενίζεται η εγκριθείσα ποσότητα.

Στην περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ 2020, όπου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο αγοράς σπόρου στον μεταβιβαστή, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβαστή, όπου θα αναγράφεται ότι παραχωρεί το τιμολόγιο για το σύνολο ή μέρος της ποσότητας του σπόρου (ανάλογα με το εάν η μεταβίβαση είναι ολική ή μερική) στον αποδέκτη ΔΒΕ. Εάν δεν προσκομίσει τα εν λόγω αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου, δε λαμβάνεται υπόψη η εν λόγω ποσότητα σπόρου.