Στάβλους, αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και γης, επιδοτεί η νέα πρόσκληση του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε δημόσια διαβούλευση το υποέργο «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέας»

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου η πρόσκληση στο πλαίσιο του υποέργου «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέας». Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

 • Ποσό 80 εκατ. ευρώ (Ποσοστό 80%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Συλλογικούς Φορείς και Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. Υπάγονται και τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.
 • Ποσό 20 εκατ. ευρώ (Ποσοστό 20%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις:

 • Κατασκευή, απόκτηση ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές (έτοιμων και ημιτελών)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, είναι επιλέξιμη εφόσον συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης
 • Άυλες δαπάνες
 • Δαπάνες που σχετίζονται με τη αγορά γης εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, καινοτομίας, για επαγγελματική κατάρτιση, για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κα.

Δαπάνες όπως ορίζονται στον Καν. 702/2014:

α) Ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή:

αα) Κατασκευή, απόκτηση και βελτίωση ακινήτων εκμεταλλεύσεων π.χ. στάβλοι, γεωργικές αποθήκες κ.ά.)

 ββ) Δαπάνες που σχετίζονται με τη γη, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

γγ) Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, μέχρι το ύψος της αγοραίας αξίας του στοιχείου ενεργητικού

δδ) Εγκατάσταση δενδρωδών καλλιεργειών

εε) Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  αδειών εκμετάλλευσης, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων

β) Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων

Ποσά ενίσχυσης

Μικρομεσαίες

 • Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ
 • Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 7,5 εκατ. ευρώ

Μεγάλες

 • Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 1 εκατ. ευρώ
 • Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός: 12,5 εκατ. ευρώ

Για να δείτε την πρόσκληση και για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση πατήστε ΕΔΩ