Στήριξη για την εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 στην καλλιέργεια βαμβακιού 

Στα 41 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Για την καλλιέργεια του βαμβακιού (καλλιεργητικό περίοδος 2023) αναμένεται να τρέξει η δεύτερη πρόσκληση στο πλαίσιο του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022, ύψους 41 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση πρόκειται να εκδοθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα ποιότητας «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» («AGRO 2») του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξιμη είναι η εφαρμογή των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 από την 3η έκδοσή τους (5-12-2019) κι έπειτα στην καλλιέργεια βαμβακιού («ενισχυόμενη δραστηριότητα»).

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν «ομάδες γεωργών», δηλαδή συλλογικοί φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 52 Α’), συμπεριλαμβανομένων των αναγνωρισμένων Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες στο ΕΜΑΣ.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως το μοναδιαίο κόστος (ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά μέλος) που αντιστοιχεί στο μέγεθος ομάδας του δικαιούχου, επί τον αριθμό των επιλέξιμων ωφελούμενων μελών της ομάδας γεωργών. Το ύψος του μοναδιαίου κόστους καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα. 

Μέγεθος ομάδας
(αριθμός μελών)

Μοναδιαίο κόστος
(ευρώ/γεωργική εκμετάλλευση)

w – 25

856

26 – 50

711

51 – 75

654

76 -100

621

101 – 125

602

126 – 150

589

151 – 175

578

176 – 200

571

201 – 225

562

226 – 250

558

251 – 300

554

301 – 400

540