ΕΠΑΛΘ 2014-20: Στοίχημα η τήρηση του προγραμματισμού για την ενεργοποίηση νέων μέτρων μετά τις εκλογές

-Διαφήμιση-

Προ των πυλών τα μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Τα βασικά σημεία της συνεδρίασης της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στη Χίο

Ο απολογισμός της έως σήμερα πορείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, και οι στόχοι της διαχειριστικής αρχής για το αμέσως επόμενο διάστημα κυριάρχησαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου στη Χίο.

Όπως επισημάνθηκε, μέχρι τις 6 Ιουνίου 2019, η ενεργοποίηση του προγράμματος μέσω προσκλήσεων ανήλθε σε ποσοστό 74,75% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού επίδοσης). Όσον αφορά τις εντάξεις, η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων ανήλθε στο 59,79%, ενώ οι πληρωμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε πιστοποιημένες δαπάνες αντιστοιχούν στο 12,63% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί 19 μέτρα από τα 43 του προγράμματος, ενώ αναμένονται και άλλα. Απομένει, βέβαια, να αποδειχθεί εάν όλα θα προχωρήσουν κανονικά, μετά την εκλογική διαδικασία.

Ερευνητικά μέτρα

Νωρίτερα έχει προγραμματιστεί η έκδοση προσκλήσεων σε μέτρα που απευθύνονται σε ερευνητικούς κυρίως φορείς.

Ήδη δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το Μέτρο 6.1.18: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων: συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους», με την περίοδο υποβολής προτάσεων να έχει οριστεί από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Αναμένεται από μέρα σε μέρα και η πρόσκληση του Μέτρου 6.1.16 : «Καινοτομία που συνδέεται με τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων».

Μεταφορά κονδυλίων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έλαβε τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής, η 2η τροποποίηση του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που αφορά τη μεταφορά πόρων από το μέτρο χρηματοδότησης 1.2 στο 1.1 της Προτεραιότητας 1 (Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας) προκειμένου:

α) να καλυφθεί η κοινοτική συνδρομή του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που πιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου 6.1.10 της «Οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων» και

β) να υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων για την ενεργοποίηση των μέτρων της «Προσωρινής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων» και της «Αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κύριων ή βοηθητικών μηχανών».

Σε αριθμούς σημαίνει αύξηση του προϋπολογισμού του μέτρου χρηματοδότησης 1.1 κατά 2.500.000 ευρώ συνεισφοράς ΕΤΘΑ –με αντίστοιχη αύξηση της εθνικής συμμετοχής και της συνολικής δημόσιας δαπάνης–, εκ των οποίων 963.096,75 ευρώ αφορούν την οριστική παύση και το υπόλοιπο την προσωρινή παύση και την αντικατάσταση μηχανών.

Μέτρα και στάδιο ολοκλήρωσης

3.1.6: «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος». Προετοιμάστηκε το σχέδιο της ΚΥΑ και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη του σχεδίου της υπουργικής απόφασης. Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου είχε προγραμματιστεί έως τα τέλη Αυγούστου.

6.1.15: «Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών». Το θεσμικό πλαίσιο είναι υπό επεξεργασία.

3.1.12: «Ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα και περιβαλλοντικά συμβάντα». Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης βρίσκεται στη φάση παραλαβής του τελικού παραδοτέου της εμπειρογνωμοσύνης, που ανατέθηκε με σκοπό την παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων συγκρότησης και λειτουργίας των ταμείων.

3.2.13: «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας». Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας.

3.4.1 και 3.4.3: «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» και «Μέτρα εμπορίας» αντίστοιχα. Έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια των προσκλήσεων και τα κριτήρια επιλογής πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Οι προσκλήσεις θα απευθύνονται σε Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους, ενώ η άμεση αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.

-Διαφήμιση-