Σχέδια Βελτίωσης: Απόφαση ένταξης δικαιούχων ενίσχυσης στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις εντάξεις των δικαιούχων (φυσικά – νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα) ενίσχυσης για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3. για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται συνολικά σε 131.113.815 ευρώ. Στη δράση 4.1.1 εντάσσονται 2016 φυσικά και νομικά πρόσωπα με βάση τα 64,84 μόρια.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση