Σχέδια Βελτίωσης: Διευκόλυνση σε αγρότες που έχουν λάβει προκαταβολή και θέλουν να υλοποιήσουν με ποσό μικρότερο αυτής

των Αντώνη Ανδρονικάκη, Γεωργίας Μπόχτη

Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, οι μελετητές ενημερώθηκαν από την ΕΥΕ ΠΑΑ για μια διευκόλυνση προς ορισμένους παραγωγούς που έχουν λάβει προκαταβολή και επιθυμούν να καταθέσουν αίτημα πληρωμής για ποσό μικρότερο από το ύψος της προκαταβολής.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση, «υπογράφηκε η 9η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) ΥΑ που αφορά στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ‘‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’’ και 4.1.3 ‘‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος’’ του ΠΑΑ 2014-2020. Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες, οι οποίες υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής, χωρίς όμως την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής».

Πρακτικά, αυτό αποτελεί μια διευκόλυνση προς ορισμένους παραγωγούς, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να καλύψουν το σύνολο της προκαταβολής τους στο αίτημα πρώτης πληρωμής, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν κανονικά, καθώς, ως γνωστόν, η δυνατότητα αυτή εκπνέει σήμερα (15/4) για αρκετές περιφέρειες.

Νέες αλλαγές για δαπάνες και αίτηση πληρωμής

Mεταξύ άλλων, η 9η κατά σειρά τροποποιητική απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης, προβλέπει ότι «για τις δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η δημόσια οικονομική ενίσχυση χωρίς να έχουν επαληθευτεί με επιτόπια επίσκεψη, αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου του 2022, είτε ως αυτοτελείς επιτόπιες επισκέψεις είτε ως μέρος επόμενου αιτήματος πληρωμής που έχει κατατεθεί ή που θα κατατεθεί».

Σύμφωνα με την απόφαση, δύναται η πρώτη αίτηση πληρωμής μετά τη λήψη προκαταβολής να οδηγήσει σε αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής υπό προϋποθέσεις, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι «όσα τιμολόγια πολυετών φυτειών έχουν εκδοθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2021 δεν απαιτούν την προσκόμιση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου ή πιστοποιητικού φυτοϋγείας».