Σχέδια Βελτίωσης: Διευκρινίσεις ΥΠΑΑΤ για κριτήρια επιλεξιμότητας και μοριοδότηση στην καινοτομία

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του ΥΠΑΑΤ, απέστειλε διευκρινίσεις στους μελετητές για τη Δράση 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης).

Ακολουθούν οι διευκρινίσεις:

«Στο ΠΣΚΕ, στην Ενότητα ΙΙΙ-2.1.α Ειδικά στοιχεία ΙΙ – κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων και έντασης στήριξης, στα ερωτήματα για την ένταση στήριξης, υπάρχει η εξής διατύπωση:

«3. Ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του και διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα (Φυσικά πρόσωπα)». έναντι της ορθής, όπως αυτή διατυπώνεται στον Πίνακα του άρθρου 16 της υπ. αριθμ. 427/2-3-2023 ΥΑ,

«3. Ο υποψήφιος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής την τελευταία πενταετία (Φυσικά πρόσωπα)». Στην επόμενη αναβάθμιση του ΠΣΚΕ θα διορθωθεί το λεκτικό, προκειμένου να ταυτίζεται με αυτό του θεσμικού πλαισίου.

Επιπλέον, σε συνέχεια συχνών ερωτήσεων σχετικά με τον υδροπονικό θάλαμο παραγωγής ζωοτροφής, σας ενημερώνουμε πως αυτός είναι επιλέξιμος στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 όμως δεν βαθμολογείται ούτε στο κριτήριο 4.1, στο οποίο αξιολογούνται και βαθμολογούνται κατηγορίες επενδυτικών δαπανών καθώς δεν αποτελεί εξοπλισμό ζωικής παραγωγής, ούτε στο κριτήριο 5.1, στο οποίο αξιολογείται και βαθμολογείται η καινοτομία των επενδυτικών δαπανών με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία, καθώς δεν θεωρείται καινοτομία.