Σχέδια Βελτίωσης: Δυνατότητα σε όσους έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής δαπάνης μικρότερης από το ύψος της προκαταβολής

Σύμφωνα με ενημέρωση που απέστειλε η ΕΥΕ ΠΑΑ προς τους μελετητές υπεγράφη τροποποίηση που αφορά στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Αναλυτικά η ενημέρωση αναφέρει:

«Υπογράφηκε η 9η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) ΥΑ που αφορά στον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής για δαπάνες οι οποίες υπολείπονται της αξίας της προκαταβολής, χωρίς όμως την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής».