Η συμβουλευτική στη στρατηγική των «έξυπνων χωριών»

Με στόχο να ενισχύσει τη στρατηγική της πρωτοβουλίας των έξυπνων χωριών, το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη δημοσίευσε τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων της υπαίθρου μέσω του εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αγροτικές περιοχές σε ολόκληρη την Ευρώπη υπόκεινται σε ταχείες αλλαγές. Ενώ οι συνεχιζόμενες προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού και οι κακές δημόσιες υπηρεσίες συνεχίζουν να θέτουν υπό πίεση πολλές αγροτικές κοινότητες, υπάρχουν επίσης νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες για τους κατοίκους της υπαίθρου και τις αγροτικές επιχειρήσεις που απορρέουν από την ανάδυση των ψηφιακών τεχνολογιών, τις οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της βιοοικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έξυπνα χωριά μπορούν να γίνουν κατανοητά ως αγροτικές κοινότητες που αρνούνται να περιμένουν απλώς τις αλλαγές να συμβούν σε αυτές.

Τέτοιες κοινότητες αποτελούνται από ανθρώπους που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να κινητοποιηθούν και να αναζητήσουν πρακτικές λύσεις στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού τους επιπέδου.

Η στρατηγική, λοιπόν, για τα έξυπνα χωριά θα πρέπει να περιλαμβάνει ενεργούς πολίτες, ομάδες πολιτών, φορείς, συνεταιρισμούς που επιζητούν την αλλαγή στον τόπο τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχοντας το όραμα της αλλαγής των συνθηκών διαβίωσης. Περιλαμβάνει, επίσης, την εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κοινωνικές καινοτομίες που θα βελτιώσουν τις αγροτικές υπηρεσίες, καθώς και μείωση του χάσματος ανάμεσα στις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές.

Συμβουλευτική

Η στρατηγική για τα έξυπνα χωριά θα πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη χρηματοδότησης για υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική και η εκπαίδευση για τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και των αγροτών.

Σύμφωνα με την έκθεση η συμμετοχή συμβούλων, ακαδημαϊκών και επιστημόνων θα διασφαλίσει ότι η κοινότητα διαθέτει την κατάλληλη υποστήριξη για να εφαρμόσει τα μέτρα που απαιτούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής.