Συμφωνία για τη συλλογή περιφερειακών δεδομένων για τη γεωργία

Στην επικαιροποίηση του τρόπου με τον οποίο δηλώνονται στην ΕΕ τα περιφερειακά στατιστικά στοιχεία για τη γεωργία συμφώνησαν Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες, εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της νέας ΚΑΠ.

Με τον νέο κανονισμό τροποποιείται η υφιστάμενη νομοθεσία για τους οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας, επισημοποιώντας την υποχρέωση των κρατών-μελών να υποβάλλουν στην Επιτροπή περιφερειακά γεωργικά δεδομένα.

Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από το 2023 και θα συμβάλουν στην καλύτερη υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ. Μολονότι η υποχρέωση υποβολής περιφερειακών στατιστικών θα ισχύσει από το 2023, τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να υποβάλλουν αίτηση για παρέκκλιση σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει επίσης επικαιροποιήσεις των κανόνων περί προτύπων ποιότητας για την υποβολή εκθέσεων, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις τρέχουσες απαιτήσεις της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η πολιτική συμφωνία θα εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, και μετά την αναθεώρησή της από τους νομικούς, η πολιτική συμφωνία θα εγκριθεί επίσημα από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο.