Σύνδεση παραγωγών και συμβούλων μέσω των υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας

Τις υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας και διαμεσολάβησης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να φέρουν σε επαφή τους αγρότες και τους γεωργικούς συμβούλους αναδεικνύει η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας EIP-AGRI, διαμέσου σχετικού εγγράφου.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και διαμεσολάβησης καινοτομίας, που δουλεύουν χρησιμοποιώντας μοντέλα προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη σύνδεση των αγροτών και των συμβούλων με τους ερευνητές, συμβάλλοντας στην εξεύρεση χρηματοδότησης.

Οργανισμοί και αγροτικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή και των υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας, ακολουθώντας κάποια βασικά βήματα, σύμφωνα με την EIP-AGRI, όπως:

✱ Ανακάλυψη καινοτόμων ιδεών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διευκολυνθεί με την ύπαρξη ισχυρών διασυνδέσεων με τους επαγγελματίες και την κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων, αλλά επίσης και με τον κόσμο της έρευνας και άλλους πιθανούς εμπλεκόμενους. Είναι καλό να κάνουν χρήση των υφιστάμενων δικτύων και πλατφορμών και να συμμετέχουν σε σχετικές εκδηλώσεις, προκειμένου να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες.

✱ Σύνδεση δυνητικών εταίρων με συμπληρωματικές γνώσεις, ικανότητες και υποδομές και ανάληψη πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της καινοτόμου ιδέας τους.

✱ Εντοπισμός πηγών χρηματοδότησης βοηθώντας παράλληλα τους εταίρους στην κατανόηση των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ένα παράδειγμα για τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας δίνουν επιχειρησιακές ομάδες στην Ιταλία. Το Umbria Agrifood Technology Park (3A-PTA) παρέχει υποστήριξη καινοτομίας στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας στην Ιταλία. Το κέντρο υποστηρίζει επί του παρόντος 13 επιχειρησιακές ομάδες της EIP-AGRI και περισσότερα από 40 άλλα έργα καινοτομίας στην περιοχή. Το 3A-PTA, ως διαμεσολαβητής καινοτομίας, διοργανώνει εκδηλώσεις για να φέρει κοντά τους αγρότες, τους γεωργικούς συμβούλους, τους ερευνητές και τις επιχειρήσεις αγροτικών τροφίμων και τους αφήνει να μοιραστούν τις ανάγκες για καινοτομία.

«Αναζητούμε κατάλληλες συνεργασίες, βοηθούμε στον καθορισμό ιδεών έργου και βοηθούμε τους εταίρους στην επίλυση προβλημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου», αναφέρει ο Dr. Luciano Concezzi, επικεφαλής του τμήματος Καινοτομίας και Έρευνας της 3A-PTA.

«Βοηθάμε στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου ευρύτερα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτοντας τις συνεργασίες σε επαφή με εθνικά αγροτικά δίκτυα και το δίκτυο EIP-AGRI», συμπληρώνει.