Ταμείο Συμμετοχών δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας

Έμφαση σε Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια και Περιβάλλον

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης θα μπορεί να αποκτά το «Ταμείο Συμμετοχών» (Fund of Funds) που δημιουργεί το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με στόχο τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF που θα έχει και τη διαχείριση του Fund), ενδεχομένως άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου το Ταμείο θα απευθύνεται καταρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους οχτώ τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία) και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.

«Η ανάπτυξη υφιστάμενων και η σύσταση νέων επιχειρήσεων με τη στήριξη του Ταμείου θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία», τονίζεται από το υπουργείο Οικονομίας.

Αναφέρεται ακόμη ότι:

– Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκ. ευρώ. Ως διαχειριστής του ταμείου επελέγη το EIF, με κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητά του να προσελκύσει επιπλέον πόρους, κυρίως από το εξωτερικό, λόγω της αξιοπιστίας που διαθέτει στη χρηματοοικονομική αγορά ως μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Με τη χρηματοδοτική συνδρομή όσο το δυνατόν περισσότερων και αξιόπιστων συμμετεχόντων (εθνικών και διεθνών οργανισμών, ιδιωτικών επενδυτικών εταιρειών) επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια χρηματοδοτική πλατφόρμα από την οποία, μέσω της δημιουργίας των διαφόρων επιμέρους ταμείων, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αντλούν πόρους.

– Τα επιμέρους υπο-ταμεία που θα δημιουργηθούν κάτω από την ομπρέλα του Fund of Funds, θα μπορούν να απευθύνονται σε επιχειρήσεις σε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης: επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (start-ups, early stage, seed capital), σε φάση μεγέθυνσης (scale up) ή ανάπτυξης (growth). Όσο μια επένδυση προχωρεί προς το στάδιο της ανάπτυξης, μειώνεται η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Αντίστροφα, με τη μείωση του ρίσκου αυξάνεται η μόχλευση των πόρων που επιτυγχάνεται. Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

– Με τη δημιουργία του νέου δημόσιου αναπτυξιακού φορέα που θα προκύψει από την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ το οποίο έχει ήδη συγχωνευθεί με το ΤΑΝΕΟ, επιτυγχάνεται η ουσιαστική εμπλοκή του δημοσίου στην επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών. Συγκεκριμένα, ο νέος αναπτυξιακός φορέας προβλέπεται να μαθητεύσει πλάι στο IEF και να εκπαιδευτεί (on the job training) στα πλέον σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ώστε σταδιακά να επωμιστεί αναβαθμισμένο ρόλο. Στόχος είναι ο νέος φορέας να αναλάβει στη συνέχεια εξ ολοκλήρου την επανεπένδυση των ανακυκλούμενων (revolving) πόρων, καθώς και όποια νέα πρωτοβουλία θα θέλει να εκκινήσει το ελληνικό Δημόσιο.