-Διαφήμιση-

Η γαλλική κυβέρνηση καλείται να αναπροσαρμόσει την πολιτική της σχετικά με τα φυτά που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση μιας νέας τεχνικής αναπαραγωγής, που ονομάζεται «μεταλλαξιογένεση» («mutagenesis»), προκειμένου να τηρήσει αυστηρότερους κανονισμούς αναφορικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας, Conseil d’ Etat, απεφάνθη ότι οι οργανισμοί που προκύπτουν με την τεχνική γενετικής τροποποίησης της μεταλλαξιογένεσης πρέπει να υπόκεινται στους κανονισμούς για τους ΓΤΟ.

Το δικαστήριο κάλεσε την κυβέρνηση να επικαιροποιήσει τον κανονισμό, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις καλλιέργειες με βάση τη μεταλλαξιογένεση εντός διαστήματος έξι μηνών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ποικιλιών γεωργικών φυτών που έχουν προκύψει με μεταλλαξιογένεση και την υποβολή τους στις αξιολογήσεις που ισχύουν για τους ΓΤΟ.

Το δικαστήριο δήλωσε, επίσης, ότι οι αρχές πρέπει να διενεργήσουν αξιολόγηση για την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με καλλιέργειες ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα που προέκυψαν με τη χρήση μεταλλαξιογένεσης και να καθορίσουν τις ακριβείς συνθήκες καλλιέργειας που είναι επιθυμητές για τον περιορισμό της χρήσης ζιζανιοκτόνων.

www.euractiv.com

-Διαφήμιση-