Τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω ΕΣΠΑ

Η δράση αφορά και τις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις

Στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ώστε να τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά στοχεύει σχετική δράση που άρχισε να «τρέχει» πριν από λίγες ημέρες, στην περιοχή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας (μέσω ΕΣΠΑ). Η πρόσκληση της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού» θα παραμείνει ανοιχτή έως την 1η Νοεμβρίου, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό, τα 3,4 εκατ. ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 600.000 ευρώ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων.

Σε σχέση με τις κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας, η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης κατανέμεται όπως φαίνεται στον πίνακα που παρατίθεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις Νέες Επιχειρήσεις
Μεταποίηση (Κλάδοι 10 – 33) 1.445.000 255.000
Τουρισμός (Κλάδος 55 – Καταλύματα) 850.000 150.000
Λοιπές δραστηριότητες 1.105.000 195.000