Θέμα χρηματοδότησης της φύτευσης αμπελιών θέτει στον Επίτροπο Χόγκαν ο Μ. Μπόλαρης

Με επιστολή που απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάρκος Μπόλαρης, μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Επίτροπο Γεωργίας κ. Ηogan  επαναφέρει τις θέσεις της Ελλάδας για το θέμα της εξαίρεσης των νέων φυτεύσεων από το καθεστώς αναδιάρθρωσης αμπελώνων.

Στην επιστολή του ο Αναπληρωτής Υπουργός επισημαίνει ότι σε έγγραφο που παρουσιάστηκε προς συζήτηση στην επιτροπή οίνου, υπάρχει αναφορά σε εξαίρεση  από τα κριτήρια επιλεξιμότητας  των νέων φυτεύσεων αμπέλων. Η εξαίρεση αυτή  διατυπώνεται σε έγγραφο  εργασίας, χωρίς νομική – δεσμευτική αξία, προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην ελληνική αμπελουργία.  Η ερμηνεία ότι οι  νέες φυτεύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 64 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013, δεν εντάσσονται στο καθεστώς αναδιάρθρωσης και μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 46 του εν λόγω κανονισμού, διότι το τελευταίο απαιτεί την προ-ύπαρξη ενός μη εγκαταλελειμμένου αμπελώνα, αποτελεί για την ελληνική πλευρά αρνητική εξέλιξη της πρακτικής της Επιτροπής, η οποία έως τώρα ήταν να δεχθεί την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων, ανεξάρτητα της προέλευσης του δικαιώματος φύτευσης. Η μόνη διάκριση μεταξύ των προελεύσεων του δικαιώματος φύτευσης ήταν αυστηρά συνδεδεμένη με το ύψος της χρηματοδότησης. Έτσι, οι φυτεύσεις οι οποίες δεν προέρχονταν από μία προηγούμενη εκρίζωση δεν λάμβαναν χρηματοδότηση για τις δαπάνες της εκρίζωσης και την απώλεια εισοδήματος, οι οποίες λογικά δεν μπορούσαν να υποστηριχτούν, αλλά δεν εξαιρέθηκαν. Έτσι, από αυτή την άποψη, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής ουδέποτε τροποποιήθηκε από την θέσπισή του το 1999 από τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1493/1999.

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρει στην επιστολή του ότι η εξαίρεση που προτείνεται εισάγει καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών, η οποία δεν δικαιολογείται από κάποιο βάσιμο λόγο, δεδομένων των νομικών και πραγματικών στοιχείων τα οποία ήδη έχουν τεθεί  υπόψη των υπηρεσιών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επιμένει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση των αμπελουργών και η άρνηση των τραπεζών να τους χορηγήσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση, έχει ως αποτέλεσμα την εξ ορισμού ακύρωση κάθε προσδοκίας κέρδους  προς όφελος της Ελλάδας προερχόμενο από τον τομέα των νέων φυτεύσεων, οι οποίες αποτελούν το θεμελιώδες στοιχείο του τομέα όπως προβλέπεται από τον ΚΑΝ (ΕΕ)1308/2013., διότι η υλοποίηση των νέων φυτεύσεων δεν θα είναι εφικτή.