Θεσσαλία: Νέα πρόσκληση για μεταποίηση από 15/7

Στην προκήρυξη νέας πρόσκλησης στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)» προχώρησε το ΥΠΑΑΤ για το νομό Θεσσαλίας, με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 8.070.000 ευρώ.

Η περίοδος υποβολής αίτησης ξεκινά στις 15 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).

Επιλέξιμοι κλάδοι

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους.

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 2. Γάλα.
 3. Αυγά.
 4. Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 5. Ζωοτροφές.
 6. ∆ηµητριακά.
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
 8. Οίνος.
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
 10.  Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων).
 11. ιΦαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά.
 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Στήριξη

Τα όρια του αιτούµενου προϋπολογισµού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:

Κατώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός: 100.000 ευρώ

Ανώτατος αιτούµενος προϋπολογισµός:  599.999,99 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού .

 Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση