Θετικοί οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις εκμεταλλεύσεις

Υπεροχή ελληνικών φυλών
-Διαφήμιση-
gaia-sense
Να καταγράψει τις απόψεις, τη συμπεριφορά, αλλά και την προσαρμογή των αιγοπροβατοτρόφων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σχετικά με την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες κατάφερε ο Ιωάννης Καϊμακάμης, Δρ. Ζωικής Παραγωγής.

Μέσω έρευνας που πραγματοποίησε από ικανό δείγμα αιγοπροβατοτρόφων στη Λάρισα, απέδειξε πως οι κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται και επιζητούν τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους, έχουν θετική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο από την άσκηση των κτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον Ι. Καϊμακάμη, «η καινοτομία υπό την ευρεία έννοιά της αποτελεί “κλειδί” για την ενδυνάμωση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της γαλακτοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας. Ως έννοια, η καινοτομία έχει εισέλθει στην επιστήμη της γεωργίας – τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτογενούς παραγωγής.

Η παρούσα μελέτη προσεγγίζει την καινοτομία ως φαινόμενο, συνδέοντάς τη με τον ‘‘αιγοπροβατοτρόφο-εκτροφέα’’ ως τη διαδικασία της νέας σκέψης ή ως τον καλύτερο τρόπο ή τη νέα πρακτική διαδικασία για την πραγματοποίηση και την επίλυση προβλημάτων, ώστε να γίνει περισσότερο παραγωγική η δραστηριότητά του».

Απόψεις

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Η διερεύνηση των στάσεων των εκτροφέων που συνδέονται με την καινοτομία και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις πραγματοποιήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου. Οι κτηνοτρόφοι, σύμφωνα με την έρευνα, προτίθενται να εκσυγχρονίσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση. Συγκεκριμένα, αν και οι αιγοπροβατοτρόφοι του δείγματος δείχνουν «θετική στάση απέναντι στο καινούργιο» εντοπίζεται δυσκολία στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών. Οι τεχνολογίες, όμως, που σχετίζονται με τη χρήση αυτοματισμών στη διατροφή και την άμελξη φαίνεται πως γίνεται αποδεκτή από τους αιγοπροβατοτρόφους του δείγματος, όπως επίσης και η χρήση λογισμικού για την κατάρτιση σιτηρεσίων και τη λογιστική παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων.

«Η συμβολή καινοτομιών, ωστόσο, που σχετίζεται με τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος δεν αναγνωρίζεται από τους συμμετέχοντες. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την άσκηση της δραστηριότητάς τους στο περιβάλλον. Από τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν, διαπιστώνεται ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της βιοποικιλότητας και η σύνδεση αυτών με τον κύκλο δραστηριότητάς τους είναι αδύνατον να αναγνωριστούν και να εκτιμηθεί η σημαντικότητα της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας στη μείωση του οικο- περιβαλλοντικού αποτυπώματος», επισημαίνει ο Ι. Καϊμακάμης.

Συμπεράσματα

«Οι κάτοχοι των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων του δείγματος αποδέχονται την αλλαγή, την τεχνολογία και την επένδυση σε καινοτομία, αλλά προσδίδουν επιφυλακτικότητα στις νεοεφαρμοζόμενες τεχνολογίες», τονίζει ο Ι. Καϊμακάμης. Οι εκμεταλλεύσεις μπορούν να καινοτομήσουν στη χρήση των παραγωγικών συντελεστών και στα παραγόμενα ζωοκομικά προϊόντα, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής θέσης και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η «περιβαλλοντική καινοτομία», η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέτρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων ή στην επίτευξη συγκεκριμένων αειφόρων στόχων, δεν αναγνωρίζεται από τους κτηνοτρόφους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή της καινοτομίας δεν αποτελεί μια γραμμική διαδικασία, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς και πολυσύνθετης διεργασίας σε συνδυασμό με τη θετική στάση των αιγοπροβατοτρόφων σε σχετικά ζητήματα, καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα καθορισμού και χάραξης  ενός εθνικού πλαισίου καινοτομικότητας για την ανάπτυξη του κλάδου, συνδεμένου με τις δυνατότητες της αγοράς και της υπάρχουσας δομής του παραγωγικού συστήματος.

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα