Τι θα περιέχει η δράση της νιτρορύπανσης που θα προκηρυχθεί το 3ο τρίμηνο του 2017

Στο 3ο τρίμηνο του 2017, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020, με πρώτο έτος εφαρμογής 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018).

M.Χαρακόπουλος: Από τις 4.103 μόνο 760 εγκεγκριμένοι στη Λάρισα για απονιτροποίηση
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλη Κόκκαλη η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και σε περιοχές σημαντικών υγροβιότοπων. Στους Καλλικρατικούς Δήμους που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης, η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017.

Στο πλαίσιο της δράσης της νιτρορύπανσης δύνανται να εφαρμοστούν τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις, όπου η κάθε μία έχει ξεχωριστή ενίσχυση ανά είδος καλλιέργειας και γεωργικής ζώνης που εφαρμόζεται.

-Διαφήμιση-

1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αγρανάπαυση
Οι δικαιούχοι ετησίως αναλαμβάνουν να θέτουν σε αγρανάπαυση τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

2η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αμειψισπορά
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

Επιλέξιμες καλλιέργειες για τις παραπάνω δεσμεύσεις είναι ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά και το βαμβάκι.

3η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά

4η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ:
Μη καλλιέργεια αγροτεμαχίων που εφάπτονται σε ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Η δέσμευση αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης.

Επιλέξιμες καλλιέργειες: χειμερινά σιτηρά, ο αραβόσιτος, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, βαμβάκι και ηλίανθος.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης, ευχαριστεί όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των Εποπτευόμενων Φορέων που συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νιτρορύπανσης στο νέο ΠΑΑ 2014-2020.

Επισήμανε τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή αυτής της δράσης στην κοινωνία της υπαίθρου, στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki