Τον απολογισμό του προγράμματος κατάρτισης καπνοκαλλιεργητών σε πρακτικές Γεωργίας Ακριβείας κάνει ο δρ. Ευάγγελος Βέργος

Ο κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΑΓΣ μίλησε στη "ΥΧ"

Τον απολογισμό του προγράμματος κατάρτισης καπνοκαλλιεργητών σε πρακτικές Γεωργίας Ακριβείας κάνει ο δρ. Ευάγγελος Βέργος

Επιπλέον 173 καπνοπαραγωγοί εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου του τριετούς βιωματικού προγράμματος «Γεωργία Ακριβείας: Μια σύγχρονη προσέγγιση για την επιχειρηματική παραγωγή καπνού», που υλοποίησε η εταιρεία Παπαστράτος σε συνεργασία με τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Για το πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε από το 2014 έως το 2017, μίλησε στην «ΥΧ» ο κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δρ Ευάγγελος Βέργος.

Οι περιοχές-στόχοι του προγράμματος ήταν αυτές που καλλιεργούν καπνά ανατολικού τύπου, δηλαδή η Θεσσαλία, η Μακεδονία και η Θράκη (περιοχή Πομάκων). «Το πρόγραμμα κατάρτισης βελτίωσε τις δεξιότητες των αγροτών και, στη συνέχεια, επηρέασε τη νοοτροπία των γύρω κοινοτήτων», εξηγεί ο δρ Βέργος. «Μερικές από τις θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν σε αίθουσα, κινητό εργαστήριο και αγρό αφορούσαν την ψηφιακή χαρτογράφηση του καλλιεργούμενου εδάφους, την εδαφοληψία και την ανάλυση εδαφικού δείγματος, πρακτικές εφαρμογές της γεωργίας ακριβείας, μεθόδους φυτοπροστασίας ανάλογα με την πορεία ανάπτυξης των φυτών, των φυσικών εχθρών και ζιζανίων και εφαρμογές θρέψης των φυτών. Επίσης, είχαμε αναφορά στην ΚΑΠ, καταγραφή ημερολογίου καλλιέργειας και υπολογισμό του κόστους της με κατεύθυνση την επιχειρηματικότητα, την ιχνηλασιμότητα προϊόντος και τη βιοασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του καταναλωτή».

Τον απολογισμό του προγράμματος κατάρτισης καπνοκαλλιεργητών σε πρακτικές Γεωργίας Ακριβείας κάνει ο δρ. Ευάγγελος ΒέργοςΟι εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας μπορούν να ωφελήσουν ποικιλοτρόπως την καπνοκαλλιέργεια. «Για τον καπνό, ιδιαίτερα, η ωφέλεια σχετίζεται με τη βέλτιστη ανάπτυξη του φυτού, τη μείωση των εισροών στο έδαφος, τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και, τέλος, την απόδοση που σχετίζεται με ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των φύλλων του φυτού. Αυτό προέρχεται από την καλύτερη εκμετάλλευση των εδαφικών πόρων και του μικροπεριβάλλοντος ανάπτυξης, μια και η γεωργία ακριβείας “βλέπει” την απόδοση στη γεωργία κατά ολιστικό τρόπο», σημειώνει ο δρ Βέργος.

Η βιωματική εκπαίδευση αποτελεί ένα ασφαλές εργαλείο απόκτησης νέων γνώσεων και αλλαγής νοοτροπίας για τους ενήλικες, με κατεύθυνση την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους, σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. «Με γνώμονα ότι η γεωργία εξελίσσεται ταχέως εξαιτίας των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, της απλούστευσης της επιστήμης, των έντονων περιβαλλοντικών ανησυχιών, της βιοασφάλειας των προϊόντων και των νέων απαιτήσεων των καταναλωτών παγκοσμίως που είτε οδηγεί σε νέα προϊόντα, είτε στη δημιουργία νέων αγορών, οι συμμετέχοντες, με το πέρας της εκπαίδευσής τους, κατανόησαν τη σπουδαιότητα των ευφυών τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος ποιότητας, τη σημασία του ημερολογίου καλλιέργειας και κοστολόγησης προϊόντος, απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για τις εδαφολογικές αναλύσεις και ανέπτυξαν περιβαλλοντική συνείδηση», επισημαίνει ο κοσμήτορας της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Παρόμοια σχέδια για το μέλλον περιλαμβάνουν τη διοργάνωση προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης σε ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, ορθή χρήση και αξιοποίηση εισροών, κλιματική αλλαγή κ.ά. «Η υποκίνηση των αγροτών θα πρέπει να είναι συνεχής στην απόκτηση γνώσεων μέσω βιωματικής μάθησης. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, τα στοιχεία είναι καταθλιπτικά. Το 87% των αγροτών δεν έχει έως τώρα εκπαιδευτεί (σ.σ. τρίτη θέση από το τέλος πριν από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία), ενώ αντιθέτως στην Ιταλία το ποσοστό αυτό είναι 0%», επισημαίνει κλείνοντας ο δρ Βέργος.

Στατιστικά στοιχεία

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 576 καπνοκαλλιεργητές, που καλλιεργούν 7.450 στρέμματα καπνού ανατολικού τύπου. Από αυτούς, το 31% ήταν γυναίκες και το 69% άντρες, μέσης ηλικίας 38,9 ετών. Η 50χρονη Κάλφα Αϊσέ, συμμετέχουσα από το χωριό Κένταυρος Ξάνθης, επιβεβαιώνει τα σχόλια του κ. Βέργου σχετικά με τη γνώση που διαχύθηκε: «Έμεινα πολύ ευχαριστημένη από το σεμινάριο. Οι πληροφορίες ήταν πολύ χρήσιμες και ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές για αυτό».