Τράπεζα Πειραιώς: Μεγαλύτερη ευελιξία, ευκαιρία και για όσους δεν ενισχύονται από το ΠΑΑ

Η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται έως του ποσού των 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα διατίθεται με τη μορφή επενδυτικών δανείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδυτικών σχεδίων δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (Υπομέτρο 4.1), ή στη Μεταποίηση (Υπομέτρο 4.2), είτε για τη χρηματοδότηση λοιπών ανάλογων επενδύσεων. Επιπλέον, προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης κεφαλαίου κίνησης που συνδέεται με τις ανωτέρω επενδύσεις. Η παρεχόμενη εγγύηση από το Ταμείο Εγγυήσεων ανέρχεται στο 80% κάθε δανείου.

Τα σημαντικά σημεία του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου

Τα νέα προϊόντα απευθύνονται σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Βασική προϋπόθεση είναι να κάνουν επενδύσεις.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο καλύπτει αρχικά την ανάγκη για επενδυτικό δάνειο. Συγχρόνως, υπάρχει η επιλογή της χρηματοδότησης μιας επένδυσης σε συνδυασμό με κεφάλαιο κίνησης, που όμως δεν λειτουργεί αυτόνομα, αλλά σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι δεν είναι δυνατή η προεξόφληση επιχορήγησης ούτε με το επενδυτικό δάνειο, ούτε με το κεφάλαιο κίνησης.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο απευθύνεται τόσο σε αυτούς που εντάσσονται στα Μέτρα του ΠΑΑ (Υπομέτρο 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης, Leader/ Υπομέτρο 4.2. Μεταποίηση, Leader), όσο και σε αυτούς που πραγματοποιούν ανάλογες επενδύσεις που εμπίπτουν σε επιλέξιμους ΚΑΔ. Συνεπώς, δικαιούχοι του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι όσοι έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης, όπως επίσης και όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση, ή δεν έγιναν δεκτοί, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επένδυση στον πρωτογενή ή στο δευτερογενή τομέα της αγροδιατροφής.

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Δηλαδή, παλιά εξοφλημένα τιμολόγια που έχουν κοπεί πριν από την αίτηση για την ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο στο ΠΚΣΕ δεν γίνονται αποδεκτά από το πρόγραμμα.

Τα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς

Οι διαθέσιμες επιλογές για χρηματοδότηση είναι οι εξής:

Α) Επενδυτικό δάνειο που καλύπτει την ίδια συμμετοχή, διάρκειας έως δώδεκα έτη. Υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι επιλογές συχνοτήτων αποπληρωμής των δανείων (μηνιαίες, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες δόσεις), ανάλογα με τον συναλλακτικό κύκλο του αγρότη και τι τον εξυπηρετεί. Τα ποσά που μπορεί να αιτηθεί ένας αγρότης ή μια επιχείρηση είναι από 10.000 έως 5.000.000 ευρώ. Επίσης, γίνεται έκπτωση 20% για τα έξοδα αξιολόγησης του δανείου σε σχέση με το αντίστοιχο βασικό επενδυτικό δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς, που θα χορηγούνταν εάν η αίτηση γινόταν χωρίς να υπάρχει η εγγυοδοσία του Ταμείου. Τα επιτόκια κυμαίνονται από 4,5% έως 6,5%.

Β) Κεφάλαιο κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης διαφέρει σε σχέση με τη λειτουργία άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. ΤΕΠΙΧ), καθώς έρχεται να βοηθήσει τον χρηματοδοτούμενο για μια συγκεκριμένη επένδυση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάγκη χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης πρέπει να γίνεται αιτιολογημένα και να αποδεικνύεται κατάλληλα. Το αιτούμενο ποσό ξεκινάει από 10.000 ευρώ και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ή το 30% του συνολικού ποσού του επενδυτικού δανείου που χρηματοδοτείται (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερα). Η διάρκεια του δανείου είναι έως οκτώ έτη, ενώ το επιτόκιο κυμαίνεται από 4,5% έως 6,5%.

Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ)

Ένα σημαντικό στοιχείο του νέου εργαλείου που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους μελετητές-συμβούλους είναι το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ). Οι αγρότες που εντάσσονται σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα και χρησιμοποιούν το χρηματοδοτικό εργαλείο, πρέπει να έχουν υπόψή τους ότι, επειδή το δάνειο εμπεριέχει ένα ισοδύναμο επιχορήγησης, ενδέχεται να τους αφαιρεθεί μέρος της εγκεκριμένης επιχορήγησης σε περίπτωση που το άθροισμα της εγκεκριμένης επιχορήγησης και του ισοδύναμου επιχορήγησης, που εμπεριέχεται στο δάνειο, υπερβαίνει τα καθορισμένα από τον Κανονισμό 1305/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπερασματικά, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής σε επιχορηγούμενα επενδυτικά σχέδια ή σε ανάλογες επενδύσεις που δεν υλοποιούνται χωρίς επιχορήγηση. Σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου εργαλείου είναι ότι έχει πιο ανταγωνιστικά επιτόκια και μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με άλλα επενδυτικά δάνεια. Το ενδιαφέρον για το νέο εργαλείο είναι ζωηρό και η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει τις πρώτες εγκρίσεις δανείων μέσα στις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής, τόσο σε επίπεδο πλήθους, όσο και αιτούμενων ποσών, τα περισσότερα αιτήματα προέρχονται από φυσικά πρόσωπα.