Οι τρεις προσκλήσεις για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (μέρος πρώτο)

Από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2019 θα τρέξουν οι δεύτερες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», των μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του ΠΣΚΕ στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

 

Μέτρο 3.4.4
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Αφορά παραγωγικές επενδύσεις για:

 Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 Βελτίωση της ασφάλειας, υγιεινής, υγείας και των συνθηκών εργασίας.

 Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

 Μεταποίηση υποπροϊόντων.

 Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

 Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

 

Σημειώνεται ότι για τις επενδύσεις αυτές απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Β. Μηχανολογική ή/και κτηριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν την προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 8 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο εφαρμόζεται με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται αναλόγως της χωροθέτησης των πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» ή της κατηγορίας του δικαιούχου. Για παράδειγμα, στα «Απομακρυσμένα Νησιά» η δημόσια συμμετοχή διαμορφώνεται στο 85%, ενώ Πράξεις που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο λαμβάνουν 100% ενίσχυση.

 

Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4
«Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Το Μέτρο 3.2.2 αφορά επενδύσεις για:

 Την υδατοκαλλιέργεια (παραγωγικές επενδύσεις).

 Τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

 Τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

 Τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία των εκτροφείων από τους θηρευτές.

 Τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

 Την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

 Τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Το Μέτρο 4.2.4 αφορά επενδύσεις για:

 Την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

 Την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω πρέπει να επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης/αποστολής/αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Β. Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

Γ. Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

Δ. Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

Ε. Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

ΣΤ. Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες από μία ενέργειες με εξαίρεση την ενέργεια της ίδρυσης νέας παραγωγικής εγκατάστασης, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού με ενέργειες εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή μετεγκατάστασης της ίδιας εγκατάστασης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πρέπει να:

 Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

 Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης.

 Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

Πριμ

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητα, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης έναντι των υπολοίπων, ενώ οι πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε το δεύτερο μέρος για την αλιεία:

Οι τρεις προσκλήσεις για επενδύσεις στον τομέα της αλιείας (μέρος δεύτερο)