Οι τρεις προσκλήσεις για επενδύσεις στον τομέα της αλιείας (μέρος δεύτερο)

Από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2019 θα τρέξουν οι δεύτερες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» και των μέτρων 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του ΠΣΚΕ στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Μέτρο 3.1.22
«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Το μέτρο αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Στόχος είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων των αλιέων επί του σκάφους και η ολοκληρωμένη διαχείριση των αλιευμάτων τους, με την επεξεργασία, την εμπορία και την άμεση πώλησή τους, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Πριμ

Σημειώνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητα, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Μέτρο 3.1.8
«Υγεία και Ασφάλεια»

Αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου και δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.

Μέτρο 4.1.20
«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Ενισχύει πράξεις όπως ο εξοπλισμός επί του σκάφους, αλιευτικά εργαλεία, ελέγχους και συστήματα ενεργειακής απόδοσης και μελέτες.

Δικαιούχοι των μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια/λεμβολόγια ή στα λεμβολόγια των κατά τόπους αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και καταχωρισμένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.

Πριμ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απολαμβάνουν προτεραιότητα και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης. Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες και πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.

Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ευρώ.

Ποια είναι τα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»

Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος και η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα και οι Εχινάδες.

Διαβάστε το πρώτο μέρος για τις υδατοκαλλιέργειες:

Οι τρεις προσκλήσεις για επενδύσεις στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (μέρος πρώτο)