Τρόποι δικτύωσης των αγροτών με γεωργικούς συμβούλους

Τους τρόπους με τους οποίους η δικτύωση των αγροτών με αγροτικούς φορείς, γεωργικούς συμβούλους, ερευνητές και άλλους αγρότες μπορεί να ενισχυθεί, έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι και αποδοτικοί, προτείνει η EIP-AGRI στην έκθεση «Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings». Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι η πολιτική της ΕΕ χρειάζεται να εστιάσει, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω:

 Παροχή χρηματοδότησης για διαμεσολαβητές καινοτομίας.

 Ενδυνάμωση, ενίσχυση και διεύρυνση της EIP-AGRI, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι αγρότες.

 Δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για αγρότες με οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, τα οποία θα είναι λειτουργικά και προσβάσιμα για όλους τους αγρότες.

 Περισσότερη υποστήριξη για τη μεταφορά της έρευνας στο χωράφι.

Εθνική στρατηγική

Όσον αφορά την εθνική στρατηγική, η έκθεση της EIP-AGRI προτείνει:

✱ Τη διάδοση των γνώσεων που διατίθενται μέσω της EIP-AGRI.

 Τη δημιουργία βάσης δεδομένων των έργων καινοτομίας.

✱ Την ενσωμάτωση δράσεων δικτύωσης στα εθνικά ΠΑΑ.

 Τη δημιουργία νέων εργαλείων για τα εθνικά δίκτυα που θα σχετίζονται με τη δικτύωση και τη διάδοση της καινοτομίας.

✱ Σύνδεση αγροτών με γεωργικούς συμβούλους και ερευνητές.

 Ενίσχυση των τοπικών ομάδων εστίασης για την εύρεση λύσεων σε τοπικά αγροτικά ζητήματα.

 Υποστήριξη της εκμάθησης και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των αγροτών.

Περιφερειακές δράσεις

Τέλος, προτείνει τρόπους και για την ανάπτυξη της δικτύωσης των αγροτών σε περιφερειακό επίπεδο:

 Ανάπτυξη ενός συνεκτικού και σαφούς οράματος για τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για την τοπική ανάπτυξη.

 Ενίσχυση των γεωργικών συμβούλων για την υποστήριξη της δικτύωσης «μικρών» εκμεταλλεύσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

 Ανάπτυξη άμεσων επαφών μεταξύ περιφερειακών ομάδων και Ευρωπαϊκή Ένωσης.

✱ Χρήση κοινοτικών εγκαταστάσεων, στις οποίες οι αγρότες μπορούν να δικτυωθούν, να εκπαιδευτούν και να ανταλλάξουν απόψεις.

 Δημιουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων.