Τσουχτερά πρόστιμα σε αγροτουριστικά καταλύματα χωρίς ειδικό σήμα

agrotourimos-ampeli
-Διαφήμιση-
gaia-sense
 • Θα ξεκινούν από τα 500 ευρώ και θα φτάνουν έως τα 5.000 ευρώ
 • Απαραίτητη η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Με υψηλά πρόστιμα που θα φτάνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες αγροτουριστικών καταλυμάτων που δεν θα φέρουν το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (ΕΣΑ) από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα καταλύματα που παρέχουν αγροτουριστικές υπηρεσίες θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να φέρουν το Ειδικό Σήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλονται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες, τα οποία θα ξεκινούν από τα 500 ευρώ και θα φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Μάλιστα, εάν διαπιστωθεί διαφήμιση καταλύματος με χρήση του όρου «αγροτουριστικό» ή «αγροτουρισμός», χωρίς να έχει προηγουμένως χορηγηθεί ΕΣΑ, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε. Κουντουρά και Β. Αποστόλου αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις «που δραστηριοποιούνται, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν ΕΣΑ μέχρι 31/12/2019».

Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του υπουργείου Τουρισμού και χορηγείται εφάπαξ υπό τους όρους ότι:

 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων.
 • Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, αλλιώς το Ειδικό Σήμα αναστέλλεται αυτοδίκαια.

Δικαιολογητικά

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ΚΥΑ, για τη χορήγηση του ΕΣΑ υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται και στην οποία έχει γίνει έναρξη δραστηριότητας.
 2. Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται υποχρεωτικά οι δραστηριότητες (εκπαίδευσης/επίδειξης/παρακολούθησης), που πραγματοποιούνται εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός αυτής. Εάν μεταβληθεί κάποια από τις δηλωθείσες δραστηριότητες, η επιχείρηση υποβάλλει νέα υπεύθυνη δήλωση.
 3. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντος (εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης ή μισθωτή)
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία ανανεώνεται με ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.
 5. Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.
 6. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, για το σύνολο της έκτασης που αναπτύσσεται η αγροτουριστική δραστηριότητα με επισυναπτόμενο διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη).
 7. Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης του αιτούντα, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος χορήγησης Ε.Σ.Α.
 8. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του καταλύματος.
 9. Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών, εάν υπάρχουν.
 10. Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 11. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.
 12. Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσής της ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία – δραστηριότητα.
 13. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 ευρώ.
 14. Βεβαίωση του οικείου δήμου, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάλυμα είναι μικρότερος των 5.000 κατοίκων, στις περιπτώσεις που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του υπουργείου Τουρισμού χορηγεί ΕΣΑ εντός 28 ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν και το Σήμα είναι αόριστης ισχύος, τα δικαιολογητικά, εφόσον λήξουν, αντικαθίστανται. Διαφορετικά, το Σήμα αναστέλλεται. Σημειώνεται ότι, βάσει της ΚΥΑ, «κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών».

-Διαφήμιση-