O Οδηγός που ακολουθεί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους όσους θέλουν να έχουν σαφή και αναλυτική εικόνα για την ένταξη τους στην βιολογική κτηνοτροφία. Ακαλουθούν απαντήσεις σε κάθε λογικό ερώτημα που απασχολεί τους υποψηφίους. Σύντομα αλλά ουσιαστικά θα έχετε απαντήσεις για το περιεχόμενο του Μέτρου , τα υπομέτρα , τη διαδικασία , τη μοριοδότητη μέχρι και την σύνθεση του φακέλου.

Τι αφορά το μέτρο;

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Η δράση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, που δημοσιεύτηκε, ύψους 200 εκατ. ευρώ, εφαρμόζονται σε όλη την Ελλάδα –με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018– σε βοσκότοπους που έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.

Ποιες δράσεις προκηρύσσονται;

 • Υπομέτρο 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία, ύψους 40 εκατ. ευρώ.
 • Υπομέτρο 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία, ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Πού εφαρμόζονται οι δράσεις;

Εφαρμόζονται σε βοσκότοπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση και βοοειδών με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
 • Επιλέξιμοι προς ένταξη στο Υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεοεισερχόμενοι», δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, βοσκότοπους ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.
 • Επιλέξιμοι προς ένταξη στο Υπομέτρο 11.2 είναι υποψήφιοι με βοσκότοπους ή/και εκτροφές ζώων, που είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους βοσκότοπους ή/και εκτροφές ζώων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αναφερόμενη σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο Υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τους εν λόγω βοσκότοπους ή/και εκτροφές ζώων.

 • Αίτηση στήριξης μπορούν να υποβάλουν και οι δικαιούχοι των με αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, ακόμη και αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω προσκλήσεις δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.

Σε τι διαφέρει αυτή η πρόσκληση από την προηγούμενη;

Οι δράσεις προκηρύσσονται με νέα κριτήρια επιλογής που δίνουν βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη δράση της μετατροπής από συμβατική σε βιολογική, στην ηλικία του υποψηφίου στηρίζοντας τους νέους γεωργούς. Αντίστοιχα, τα νέα κριτήρια επιλογής για τη δράση της διατήρησης της βιολογικής κτηνοτροφίας δίνουν βαρύτητα σε αυτούς που είναι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι και συνειδητά ασκούν τη βιολογική κτηνοτροφία (παλαιότητα) και παράγουν μόνοι τους βιολογικές ζωοτροφές. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός κατανέμεται ανά περιφέρεια.

Με ποιο σκεπτικό έγινε η κατανομή του προϋπολογισμού;

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νέο αυτό δεδομενο δείχνει την πολιτική της βιολογικής κτηνοτροφίας προς τις ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές. Όπως εξηγεί, για την κατανομή του ποσού ανά περιφέρεια ελήφθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκότοπων, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, η υπάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην 1η πρόσκληση.

Σε ποιες περιφέρειες προβλέπεται το μεγαλύτερο ποσό των δράσεων;

Το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 38 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Ακολουθούν η Περιφέρεια Κρήτης με 33,8 εκατ. ευρώ και Θεσσαλίας με 29 εκατ. ευρώ. Όπως διευκρινίζεται από το ΥΠΑΑΤ, η κατανομή είναι ενδεικτική και στην περίπτωση που σε κάποια/ες περιφέρεια/ες μετά την οριστικοποίηση των παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης παραμείνει αδιάθετο ποσό, το ποσό αυτό δύναται να κατανεμηθεί από σε κάποια/ες άλλη/ες περιφέρεια/ες.

Τι αφορά η ενίσχυση;

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο βοσκότοπου, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Πώς καθορίστηκαν τα ύψη ενίσχυσης;

Τα ύψη ενίσχυσης και των δύο δράσεων, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγιστο επί 1,29.

Ποιο είναι το ύψος ενίσχυσης για τη Δράση 11.1.2;

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)

Αιγοπρόβατα

211

211

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μεικτή κατεύθυνση

267

267

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

333

 

Ποιο είναι το ύψος ενίσχυσης στη Δράση 11.2.2;

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)

Αιγοπρόβατα

211

36

247

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μεικτή κατεύθυνση

267

13

280

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση

333

14

347

 

Μπορούν οι υποψήφιοι ή και δικαιούχοι του μέτρου να υποβάλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή/και εκτροφή ζώων και σε άλλες δράσεις;

Ναι, οι δράσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας μπορούν να συνδυαστούν με άλλες δράσεις. Συγκεκριμένα, η Δράση 11.1.2 με τη Δράση 14.1 «Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή» και η Δράση 11.2.2 με τις δράσεις 14.4 «Καλή μεταχείριση των ζώων σε αίγες και πρόβατα», 10.1.5 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκότοπων» και 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Για πόσο καιρό θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση;

Από τις 19 Μαρτίου 2018 έως τις 11 Απριλίου 2018.

Πώς διαμορφώνεται η μοριοδότηση;

Το σύνολο της μέγιστης βαθμολογίας των κριτηρίων επιλογής των δράσεων είναι στα 100 μόρια.

Όσον αφορά τη Δράση 11.1.2, η μέγιστη βαθμολογία προκύπτει εάν ο υποψήφιος είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, έως 30 ετών και η έκταση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές, είναι μεγαλύτερη των 4 εκταρίων. Με λίγα λόγια, όσο νεότερος ηλικιακά είναι ο υποψήφιος τόσο μεγαλύτερη είναι η μοριοδότηση. Αναφορικά με την έκταση, για κάθε 0,1 εκτάριο (ha) αντιστοιχούν 2,5 μόρια.

Όσον αφορά τη Δράση 11.2.2, η μέγιστη βαθμολογία λαμβάνεται εφόσον πληρούνται τρία κριτήρια: 1. Η χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής του βιολογικού συστήματος. Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα δέκα έτη. 2. Η έκταση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές: 2,5 μόρια για κάθε 0,1 εκτάριο έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 4 εκταρίων (ha) ο υποψήφιος λαμβάνει 100 μόρια. 3. Εάν είναι επαγγελματίας αγρότης.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις;

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον ΕΦΔ διαμέσου των περιφερειακών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την έδρα της εκμετάλλευσης, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υποψήφιο δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στον φάκελο του δικαιούχου.

Τι θα περιλαμβάνει ο φάκελος;

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
 • Απόφαση Ένταξης Πράξεων, στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
 • Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ&Π).
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
 • Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183).
 • Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 • Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
 • Μητρώο Εισροών και Εκροών.
 • Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης προϊόντων και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
 • Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν το μέτρο (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις, σύμβαση με σύμβουλο κ.ά.).