Η κατανάλωση φυτοφαρμάκων στις χώρες της Ευρώπης

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας για την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων για το 2016, που χρησιμοποιούνται ως δείκτης κατανάλωσης στον αγροτικό τομέα, δημοσίευσε η Eurostat. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία αντιπροσωπεύουν το 79% των πωλήσεων στην ΕΕ, ενώ οι χώρες αυτές κατέχουν συνολικά το 50% περίπου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Ευρώπης.

Πιο αναλυτικά, η Ισπανία κατανάλωσε το 2016 77 εκατ. κιλά, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 72 εκατ. κιλά. Τρίτη στη σειρά είναι η Ιταλία, με κατανάλωση 60 εκατ. κιλά και ακολουθεί η Γερμανία, με 47 εκατ. κιλά φυτοφαρμάκων. Πέμπτη στη σειρά είναι η Ρουμανία, με κατανάλωση περίπου 10 εκατ. κιλά, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη δέκατη θέση, με κατανάλωση 5 εκατ. κιλά φυτοφαρμάκων για το 2016.

Κατανάλωση ανά στρέμμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συγκρίσεις των χωρών στην κατανάλωση φυτοφαρμάκων ανά στρέμμα. Συγκεκριμένα, η Ισπανία διαθέτει 232 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και σε κάθε ένα από αυτά χρησιμοποίησε 330 γραμμάρια φυτοφαρμάκων.

Η Γαλλία, διαθέτοντας 278 εκατ. στρέμματα, χρησιμοποίησε μικρότερη ποσότητα ανά στρέμμα (258 γραμμάρια).

Η χρήση φυτοφαρμάκων στην Ιταλία, η οποία διαθέτει τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες τόσο με τις παραπάνω χώρες όσο και με την Ελλάδα, είναι αρκετά αυξημένη, όταν για κάθε ένα από τα 125 εκατ. στρέμματα που διαθέτει χρησιμοποίησε 480 γραμμάρια φυτοφαρμάκων. Αντίθετα, η Ρουμανία χρησιμοποίησε μόλις 80 γραμμάρια φυτοφαρμάκων ανά στρέμμα για το 2016. Η Γερμανία διαθέτει 167 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και χρησιμοποιεί 280 γραμμάρια ανά στρέμμα δηλαδή ίδια περίπου ποσότητα με τη Γαλλία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν, η Ελλάδα καταναλώνει περίπου 110 γραμμάρια φυτοφαρμάκων για κάθε ένα από τα 45 εκατ. στρέμματα αγροτικής γης που διαθέτει.