Χορήγηση de minimis 360 ευρώ/στρέμμα στα νωπά σύκα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΑΑΤ για την χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών σύκων
νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β στο δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής σύκων νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β,
για αγροτεμάχια εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους που υπέστησαν κατά το έτος 2021 εξ αιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν από τον παγετό της 26/09/2021.

Ύψος ενίσχυσης
Το ύψος του ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 360 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας συκιών νωπών Α ή/και συκιών νωπών. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ