Πιο κοντά στη χρήση εντόµων για παραγωγή ζωοτροφών

Πολλοί τα θεωρούν ως µία από τις βασικότερες πηγές πρωτεΐνης

Πιο κοντά στη χρήση εντόµων για παραγωγή ζωοτροφών

Οι εκµεταλλεύσεις εντόµων θα βοηθήσουν στην ανάκτηση των θρεπτικών συστατικών, θα βελτιώσουν την τοπική διατροφική επάρκεια και θα προστατεύσουν το περιβάλλον, εξηγεί ο K.O. Whitaker, της αγγλικής εταιρείας Entocycle. 

Οι αναλυτές συµφωνούν: Η παγκόσµια κατανάλωση κρέατος και ψαριών θα αυξηθεί κατά 70% περίπου έως το 2050. Επιπλέον, το 70% περίπου της αγροτικής γης και των αποθεµάτων φρέσκου νερού του πλανήτη χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των ζωοτροφών. Τέλος, τα ιχθυοαποθέµατα είναι κάτω από µεγάλη πίεση ή απειλή αφανισµού.

Έτσι, εκτός από το να µειώσουµε την κατανάλωση κρέατος και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, πρέπει να βρούµε βιώσιµους τρόπους εκτροφής.

Τα άγρια πελαγικά είδη της συλλεκτικής αλιείας και η σόγια των εντατικών καλλιεργητικών πρακτικών αποτελούν τις βασικές πηγές παραγωγής ζωοτροφών για τις ιχθυοκαλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Με βάση τον FAO(1), η πρωτεΐνη που παράγεται από τις δύο αυτές πηγές συµµετέχει κατά 60%-70% στη διαµόρφωση του κόστους των ζωοτροφών.

Τα δεδοµένα αυτά απειλούν τους φυσικούς πόρους, τη βιωσιµότητα, το περιβάλλον ευρύτατων περιοχών του πλανήτη. Για παράδειγµα, το 40% των αλιευµάτων που χρησιµοποιείται για την παγκόσµια παραγωγή τροφών για τις ιχθυοκαλλιέργειες, συλλέγεται στις θάλασσες της Χιλής και του Περού. Επιπλέον, για την παραγωγή της σόγιας έχουν αποψιλωθεί τεράστιες δασικές εκτάσεις στη Βραζιλία, την Αργεντινή και άλλες περιοχές της Νότιας Αµερικής.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η αναζήτηση εναλλακτικών, πιο βιώσιµων πηγών πρωτεΐνης, αποτελεί σηµαντικό ερευνητικό πεδίο, µε την αγγλική εταιρεία Entocycle να έχει κάνει σηµαντικά βήµατα. 

Μία ευρύτατα διαδεδοµένη µαύρη µύγα (φώτο), όχι µόνο περιέχει τεράστια ποσοστά πρωτεΐνης, αλλά είναι ο καλύτερος κοµποστοποιητής της φύσης, µετατρέποντας τα απορρίµµατα της αγροτικής παραγωγής, των εργοστασίων και των σούπερ µάρκετ, σε λίπασµα και βιοµάζα εντόµων, σε διάστηµα έξι ηµερών. Οι προνύµφες µπορούν µετά να επεξεργαστούν σε οργανική ζωοτροφή για την κτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η Βρετανία έχει ήδη σχεδιάσει έναν οδικό χάρτη ανάπτυξης και κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα. Εξάλλου, δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι το µεγαλύτερο σκάνδαλο στην παγκόσµια διατροφή, το «σκάνδαλο των τρελών αγελάδων», ξεκίνησε από τη Βρετανία, που χρησιµοποιούσε ως ζωοτροφή επεξεργασµένη ζωική πρωτεΐνη. Για τον λόγο αυτόν, η ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία συνεχίζει να θέτει προϋποθέσεις και απαγορεύσεις στην εµπορική παραγωγή του προϊόντος.

Παρ ‘όλα αυτά, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν τα έντοµα ως µία από τις βασικότερες πηγές πρωτεΐνης στο άµεσο µέλλον: Από τους επιστήµονες που συµµετείχαν στο συνέδριο του κορυφαίου γερµανικού ιδρύµατος BfR τον προηγούµενο µήνα, έως τον συχνά αντιφατικό σε ζητήµατα αγροδιατροφής, B. Gates, που χρηµατοδοτεί για τον σκοπό αυτόν µεγάλη επένδυση στη Νότια Αφρική. 

(1) FAO, 2013, Edible insects. Future prospects for food
and feed security.