ΥΠΑΑΤ: Μελέτη για το σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης κινδύνων στο γεωργικό τομέα

-Διαφήμιση-

Στον σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης κινδύνων στον γεωργικό τομέα αποφάσισε να προχωρήσει το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εξεταστούν και να προταθούν τα κατάλληλα εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

  • Μελέτη του ασφαλιστικού τομέα του συνόλου της γεωργίας (γεωργία, κτηνοτροφία)
  • Αποτύπωση των κινδύνων στη γεωργία, ανά τομέα
  • Πρόταση του καλύτερου μίγματος καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων ανά τομέα και αξιολόγηση των αναγκών σχετικά με τον ειδικό στόχο για τη στήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας
  • Τεκμηρίωση προτάσεων ωρίμανσης των μελλοντικών μέτρων διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, για την προγραμματική περίοδο μετά το 2020, μέσω του πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ και προετοιμασία τους
  • Παροχή των αναγκαίων στοιχείων για την διαπραγμάτευση, στο επίπεδο της ΕΕ, του αποτελεσματικότερου τρόπου εφαρμογής των μέτρων διαχείρισης κινδύνων του γεωργικού τομέα.

Η υλοποίηση αυτής της συνολικής μελέτης, η οποία θα τεκμηριώνει και θα προτείνει τα κατάλληλα (ανά τομέα) καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, θεωρείται αναγκαία «δεδομένου ότι η μεγάλη μεταβλητότητα στο γεωργικό τομέα τον καθιστά απρόβλεπτο και ευάλωτο και ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη για παροχή στους γεωργούς μέτρων, τα οποία θα εξασφαλίζουν ετοιμότητα για τις κρίσεις και θα συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ανοιχτή αγορά και ότι κατά την περίοδο 2014-2020 δεν υλοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα, από τον καν. 1305/2013, σχετικά μέτρα λόγω μη ωριμότητάς τους».

 Τα παραπάνω υπογραμμίζονται στην απόφαση ένταξης της εν λόγω πράξης στο Μέτρο 20 του ΠΑΑ 2014-20, όπως δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 

-Διαφήμιση-