Υπεγράφη η σύμβαση μελέτης για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura2000

Υπεγράφη η σύμβαση μελέτης για τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura2000

Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), σχεδίων Προεδρικού Διατάγματος(ΠΔ) και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» συνυπέγραψαν σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και εκπρόσωπος του γραφείου μελετών «ENVECO Ανώνυμη Εταιρία Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Α.Ε».

Η ENVECO αναλαμβάνει να υλοποιήσει όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων της προκήρυξης και ειδικότερα:

  • Την κατάρτιση αναλυτικών κατευθυντήριων οδηγιών για την εκπόνηση των 11 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για όλη την Ελλάδα. Οι ΕΠΜ και τα Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα εκπονηθούν από 11 διαφορετικούς αναδόχους, οι οποίοι θα συνεργάζονται άμεσα με τον συντονιστή.
  • Τον συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου των αναδόχων των ΕΠΜ όσον αφορά τον σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, τη βιβλιογραφική αναζήτηση, την παραγωγή παραδοτέων και την εφαρμογή του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Ο συντονιστής θα αναλάβει τον συντονισμό των αναδόχων των 11 μελετών, ώστε να υπάρχει ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη μεθοδολογία, την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη συνεργασία με όλους τους φορείς, τη διαβούλευση, τη δομή και μορφή των παραδοτέων κ.ά.
  • την κατάρτιση συστήματος δημοσιοποίησης και διαβούλευσης των 11 ΕΠΜ
  • την οργάνωση της διαβούλευσης των 11 ΕΠΜ
  • την κατάρτιση συστήματος αξιολόγησης και παραλαβής ΕΠΜ από τη διευθύνουσα υπηρεσία
  • την κατάρτιση ειδικού οδηγού σύνταξης Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) χαρακτηρισμού και προστασίας και την σύνταξη πρότυπου σχεδίου ΠΔ.
  • την κατάρτιση ειδικού οδηγού σύνταξης μέτρων και δράσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ) και την σύνταξη πρότυπου σχεδίου Υπουργικής Απόφασης ΣΔ.
  • την οργάνωση και υλοποίηση της διαβούλευσης για όλα τα σχέδια ΠΔ και προσχέδια ΣΔ.
  • την κατάρτιση τελικών σχεδίων ΠΔ.
  • την κατάρτιση τελικών προσχεδίων ΣΔ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

«Η έναρξη υλοποίησης του έργου των ΕΠΜ για όλη την Ελλάδα, με χρηματοδότηση 17,5 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και θα αποτελέσει μοχλό αειφόρου ανάπτυξης με την ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε: “Η θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών και η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την ολοκλήρωση του πλαισίου προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ