Οι υπενθυμίσεις των αιτήσεων και των πληρωμών που λήγουν

✱ Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ορίστηκε η προθεσμία πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το έτος 2021.

✱ Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει οι δικαιούχοι ενταγμένοι στο Μέτρο των Βιολογικών να συνάψουν σύμβαση με σύμβουλο.

Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα για τα μέτρα «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια»

Σε 74 ανέρχονται οι εγκεκριμένες αιτήσεις στο πλαίσιο των μέτρων 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 69.731.726,63 ευρώ και η δημόσια δαπάνη σε 33.874.139,34 ευρώ.