Οι υπενθυμίσεις των πληρωμών και αιτήσεων που λήγουν

Ενεργοποιήθηκαν οι δύο προσκλήσεις, ύψους 150 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 15/4/2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Μέχρι και τις 31 Μαρτίου η υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης για το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2022) για τη Δράση 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας» και για το τέταρτο έτος εφαρμογής (έτος 2022) για τη δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας».

Έως τις 6 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης των υπομέτρων 16. 1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Η παράταση αφορά συγκεκριμένα την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης στήριξης της Δράσης 2 των παραπάνω υπομέτρων και απευθύνεται στις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.