Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για τους αλιείς

Τι προβλέπεται για μεταβολές και μεταβιβάσεις

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου καθορίστηκε, με τροποποιητική απόφαση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη στήριξη των αλιέων, οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και της συνακόλουθης διακοπής σχεδόν του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων με κυβερνητικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 25/05/2020.

Σύμφωνα με την τροποποιητική, δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας είναι οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους, εφόσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία, και οι οποίοι υπέστησαν ζημία λόγω των νομικών περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού κατά το έτος 2020.

Στις περιπτώσεις μεταβολών και μεταβιβάσεων, η ενίσχυση καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη, ο οποίος κατέχει το σκάφος σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ) μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αιτήσεων.