Υποβολή αίτησης τροποποίησης/ανάκλησης για τη μείωση ρύπανσης νερού

Προθεσμία μέχρι και τις 31 Μαρτίου θα έχουν οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020, για να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) ή/και αίτηση ανάκλησης ένταξης πράξης για το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2020) της δράσης 10.1.04.