Ζωονόσοι: Με βάση τη μοναδιαία αξία ανά ζώο η καταβολή των αποζημιώσεων στον εκτροφέα

Στα 19,6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για το 2020

Η μοναδιαία αξία ανά ζώο ή προϊόν, βάσει της ηλικίας του ζώου, των γενεαλογικών στοιχείων καθαροαιμίας που πιστοποιούνται από επίσημα έγγραφα, της παραγωγικής ικανότητας του ζώου, των τιμολογίων αγοράς/πώλησης ζώων κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της επιβολής μέτρων θανάτωσης/σφαγής, τυχόν ελαττωμάτων του ζώου, τα οποία μειώνουν την πραγματική του εμπορική αξία, θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της καταβολής αποζημίωσης στον εκτροφέα, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε με ΚΥΑ πριν από λίγες ημέρες και έχει εφαρμογή για το έτος 2020. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται αποζημίωση κτηνοτρόφων για νοσούντα ζώα, ενίσχυση κτηνοτρόφων για τη λήψη προληπτικών μέτρων ώστε να αποφευχθούν νόσοι που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των στελεχών των περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου και των περιφερειών της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την εν λόγω ΚΥΑ καλύπτεται σχεδόν ολόκληρο το φάσμα των ασθενειών των ζώων.

Υπολογισμός της μέγιστης αγοραίας αξίας των ζώων

Για να υπολογιστεί η αποζημίωση του κτηνοτρόφου, θα λαμβάνεται υπόψη η μοναδιαία αξία ανά ζώο ή προϊόν. Τι είναι όμως η αγοραία αξία; Πρόκειται για την τιμή, την οποία θα πρέπει κανονικά να εισπράξει ο ιδιοκτήτης του ζώου αμέσως πριν μολυνθεί ή θανατωθεί, βάσει της ικανότητας, της ποιότητας και της ηλικίας του. Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, πρόκειται για την τιμή που είχαν αμέσως πριν την υποψία εμφάνισης της ασθένειας ή αμέσως πριν επιβεβαιωθεί η υποψία αυτή. Στην ΚΥΑ έχει καθοριστεί μία κλίμακα της ανώτατης μοναδιαίας αξίας ανά ζώο, με κριτήρια την ηλικία και την καθαροαιμία ή την παραγωγική κατεύθυνση. Για παράδειγμα:

 Όσον αφορά τα καθαρόαιμα βοοειδή γαλακτοπαραγωγικής ή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας (pedigree), η κλίμακα της ανώτατης μοναδιαίας αξίας για βοοειδή ηλικίας 2-7 ετών καθορίζεται μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ για τα βοοειδή ηλικίας έως 3 μηνών μέχρι το 15% της τιμής αυτής.

✱ Όσον αφορά πρόβατα και αίγες με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας, η κλίμακα για αμνούς ή ερίφια έως 3 μηνών καθορίζεται έως το ποσό των 55 ευρώ, ενώ για τους αντίστοιχους αμνούς κοινών ή ημίαιμων φυλών, μέχρι τα 45 ευρώ.

 Όσον αφορά τους χοίρους, για χοιρίδια θηλασμού 1-7 κιλών καθορίζεται 40 ευρώ ανά ζώο, ενώ για χοιρίδια απογαλακτισμού (7-25 κιλά), 60 ευρώ ανά ζώο.

 Όσον αφορά τα μελισσοσμήνη και τις κυψέλες των μελισσοκομείων, καθορίζονται 70 ευρώ ανά μελισσοσμήνος της καταστρεφόμενης κυψέλης, και 30 ευρώ ανά καταστρεφόμενη κυψέλη των δέκα πλαισίων.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στις περιπτώσεις επειγουσών παρεμβάσεων (όπως π.χ. του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων, της πανώλης των βοοειδών, του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου κ.ά.) και στις περιπτώσεις προγραμμάτων πρόληψης και επιτήρησης των Διασυνοριακών Νοσημάτων των Ζώων, η καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης (δηλαδή η καταβολή εντός 60 ημερών από τη θανάτωση/σφαγή των ζώων και από την καταστροφή προϊόντων ζωικής προέλευσης, αποζημίωση η οποία αντιστοιχεί στην αγοραία αξία), ανέρχεται σε ποσοστό 100% και εντός των ορίων της μοναδιαίας αξίας, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί, στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων τους, συμπεριλαμβανομένων των ζώων υδατοκαλλιέργειας, των μελισσοσμηνών και των κυψελών τους, ή ενδεχομένως σε υποχρεωτική καταστροφή των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

ΜΣΕ

Για την εφαρμογή των μέτρων κατά των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), η καταβολή άμεσης και προσήκουσας χρηματικής αποζημίωσης είναι επίσης σε ποσοστό 100% και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν σε υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή των ζώων τους, τα οποία επιλέγονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εκρίζωσης της ΣΕΒ ή των ΜΣΕ των μικρών μηρυκαστικών.

Ειδικότερα, για τους εκτροφείς βοοειδών, προβάτων ή αιγών των οποίων τα νεκρά ζώα, ηλικίας άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και 24 ή 48 μηνών κατά περίπτωση για τα βοοειδή, το ποσό αποζημίωσης καθορίζεται σε 90 ευρώ για τα βοοειδή και σε 25 ευρώ για αίγες ή πρόβατα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση αποτελεί η τεκμηρίωση της δειγματοληψίας και της αποστολής του δείγματος σε κρατικό κτηνιατρικό εργαστήριο με τη χρήση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων αποστολής των δειγμάτων και την καταχώρηση της δειγματοληψίας στην ψηφιακή εφαρμογή του ΟΠΣ για τις ΜΣΕ. Σημειώνεται ότι η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται εντός 48 ωρών από τον θάνατο των ζώων προκειμένου να εξεταστούν για ΜΣΕ.

Βρουκέλλωση

Για τους κατόχους εκμεταλλεύσεων οι οποίοι υποχρεώνονται να σφάζουν τα ζώα τους στο πλαίσιο της εφαρμογής προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων, η καταβολή άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης είναι σε ποσοστό 70% και εντός των ορίων της αγοραίας αξίας. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων, στις οποίες επιβλήθηκαν μέτρα καθολικής σφαγής λόγω φυματίωσης ή βρουκέλλωσης και αποζημιώθηκαν για το σύνολο των σφαγέντων ζώων, δεν δικαιούνται εκ νέου αποζημίωση για καθολική σφαγή των ζώων τους για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία της τελευταίας καθολικής σφαγής, για οποιαδήποτε από τις δύο νόσους. Δικαιούνται όμως να αποζημιωθούν για τυχόν ζώα που θα σφαγούν μετά από θετικό αποτέλεσμα και εφόσον πληρούνται οι όροι της συμμόρφωσης.