Στο 0,84% του ΑΕΠ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στο 0,84% του ΑΕΠ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε & Α) ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθαν στο 0,84% το 2014, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (0,81% το 2013 και 0,70% το 2012).

Ο μέσος όρος στην Ευρώπη όμως είναι περίπου 2%, ενώ η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο το 3% του ΑΕΠ για τις δαπάνες Ε & Α, συνεπώς η Ελλάδα συνέχισε να εμφανίζει υστέρηση.

Σύμφωνα με τα τελικά στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, οι συνολικές δαπάνες για Ε & Α στην Ελλάδα το 2014 ήσαν 1.488,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2013.

Η Ελλάδα (με 0,84%) βρέθηκε στην 22η θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ. Πρωτοπόρες ήσαν οι σκανδιναβικές χώρες Φιλανδία (3,17%), Σουηδία (3,16%) και Δανία (3,05%), οι οποίες υπερβαίνουν ήδη τον στόχο του 3%. Μετά την Ελλάδα ακολουθούσαν η Μάλτα (0,83%), η Βουλγαρία (0,80%), η Κροατία (0,79%), η Λετονία (0,69%), η Κύπρος (0,48%) και η Ρουμανία (0,38%).

Όσον αφορά τη συνεισφορά των επιμέρους τομέων στην Ελλάδα, οι δαπάνες Ε & Α του τομέα των επιχειρήσεων ήσαν το 0,28% ΑΕΠ (504,4 εκατ. ευρώ), του κρατικού τομέα το 0,23% (412,7 εκατ. ευρώ), του τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 0,31% (553,2 εκατ. ευρώ) και του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων το 0,01% (18,5 εκατ. ευρώ).

Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών Ε & Α, η χρηματοδότηση που διατέθηκε από τις επιχειρήσεις για δαπάνες Ε & Α το 2014, ανήλθε σε 444,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,1% σε σχέση με το 2013, ενώ η χρηματοδότηση από το κράτος ανήλθε σε 793,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2013.

Ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 2014 δαπάνες Ε & Α ύψους 407,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το 2013, ενώ η συνολική μείωση σε σχέση με το 2011 -λόγω της κρίσης- ήταν 19,1%. Το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2014 δαπάνες Ε & Α ύψους 308,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2013, ενώ η συνολική αύξηση από το 2011 ανήλθε σε 147,1%.

Όσον αφορά ειδικότερα τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα Ε & Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες Ε & Α που χρηματοδοτήθηκαν το 2014 από την ΕΕ, ήσαν 155,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 7% σε σχέση με το 2013.

Οι δαπάνες Ε & Α των επιχειρήσεων χρηματοδοτήθηκαν κατά 78,9% (397,9 εκατ. ευρώ) από ίδια κεφάλαια. Οι δαπάνες Ε & Α του κρατικού τομέα χρηματοδοτήθηκαν κατά 82,1% (338,9 εκατ. ευρώ) από το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός και ΕΣΠΑ).

Οι δαπάνες Ε &Α του τομέα τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χρηματοδοτήθηκαν κατά 72,1% (398,6 εκατ. ευρώ) από το κράτος. Τέλος, οι δαπάνες Ε & Α των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων χρηματοδοτήθηκαν κατά 48,6% (9 εκατ. ευρώ) από ιδία χρηματοδότηση.