Αναγκαία η χρήση της τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης

Τρόπους εκσυγχρονισμού και εξέλιξης της αγροτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας προτείνει το πρόγραμμα Agriteach 4.0 μέσω ενός αναλυτικού εγχειριδίου, με σκοπό να γίνει περισσότερο ελκυστική, αλλά και ολοκληρωμένη τόσο για τους αγρότες όσο και για τους νέους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν σπουδές σχετικές με το αγροτικό αντικείμενο.

Η EIP-AGRI, το παράδειγμα των επιχειρησιακών ομάδων, καθώς και το δορυφορικό πρόγραμμα του Copernicus προτείνονται, από το εγχειρίδιο, ως πηγές δεδομένων, αλλά και εκσυγχρονισμού της αγροτικής εκπαίδευσης. Πηγές, δηλαδή, τεχνολογικών εξελίξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο χωράφι, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αναγκαία η χρήση της τεχνολογίας

Με βάση το εγχειρίδιο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, καθιστούν αναγκαία τη χρήση τεχνολογιών, όπως οι αυτοματισμοί, οι αισθητήρες και τα δορυφορικά δεδομένα. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο, η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πραγματικά πολλές μεθόδους και πρακτικές στην εκπαίδευση, καθώς και την ίδια τη διαδικασία μάθησης.

Πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που έχουν γίνει διαθέσιμες, γρήγορες και ευέλικτες σχεδόν για όλους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να τους προσφέρει η τεχνολογία στους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, η εξέλιξη της τεχνολογίας επιφέρει την ανάγκη για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να εκπαιδεύσουν τους αγρότες και τους μαθητές στις νέες τεχνολογίες και να τους παρέχουν σχετικές συμβουλές.

Κατά την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για αυτήν τη νέα πρόκληση, είναι σαφές ότι χρειάζονται τόσο αγροτικές γνώσεις όσο και δεξιότητες πληροφορικής. Κι αυτό γιατί, οι μαθητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για έναν νέο τρόπο σκέψης, αλλά και αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων της χρήσης αγροτικών τεχνολογιών.