ΥπΑΑΤ: Ενημερωτική εκδήλωση για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Η νέα πολιτική προώθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω των προγραμμάτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1/12/2015 σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Με το νέο πλαίσιο έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα κονδύλια (προβλέπεται σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για την προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. Ευρώ το 2019), έχει αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης (αύξηση από 50% σε 70-80% το οποίο είναι 85% για την Ελλάδα) ενώ η εθνική συγχρηματοδότηση καταργείται και έχει μειωθεί η γραφειοκρατία στο στάδιο της έγκρισης των σχετικών προγραμμάτων με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η υποβολή σχετικών αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής των προτάσεων σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε εφαρμογή του κανονισμού έχουν παραγωγικοί φορείς του κλάδου όπως Διεπαγγελματικές και Επαγγελματικές οργανώσεις αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα προϊόντων, Οργανώσεις παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων παραγωγών, Ομάδες του καν 1151/2012 και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Επιλέξιμα προϊόντα είναι σχεδόν όλα τα γεωργικά προϊόντα (τα γεωργικά προϊόντα παραρτήματος 1 της ΣΛΕΕ, εκτός του καπνού, μεταποιημένα είδη διατροφής, οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ, μπύρα, αλκοολούχα ποτά προϊόντα αλιείας, βαμβάκι κ.α.).

Προκειμένου να ενημερωθούν φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε εφαρμογή του νέου κανονισμού, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο η οποία πρόκειται να γίνει την Τετάρτη 18/11/2015 στις 10:00 π.μ. στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ (Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια Αθήνα).  Η ενημέρωση θα γίνει από υπαλλήλους της Μονάδας AGRI-B5-Promotion της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.