Ηλεία: Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής για τη νιτρορύπανση

Τα παλιά προγράμματα του ΠΑΑ που θα πληρωθούν μέσω «γέφυρας»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 2.1 “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών” για το έτος εφαρμογής 2013.

Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους παραγωγούς αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (Διοικητήριο – Πύργος, 1ος όροφος). Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων. Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν έντεκα (11) δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 50.498,39 ευρώ.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015.

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή