Αυτό που θέλουν οι νέοι αγρότες στις Κυκλάδες

Τι έδειξε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αυτό που θέλουν οι νέοι αγρότες στις Κυκλάδες

Αρκετές μέχρι σήμερα είναι οι έρευνες που εστιάζουν στην εκπαίδευση των αγροτών, στις ανάγκες που έχουν και στις μεθόδους εκπαίδευσης που επιλέγουν. Ακόμη μία έρευνα που διεξάχθηκε – από τους Βασιλική Μπρίνια και Παναγιώτη Παπαβασιλείου για λογαριασμό του ΕΚΠΑ- , σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αγροτών, αλλά αυτή τη φορά είχε ως επίκεντρο τους νέους αγρότες των Κυκλάδων. Στην έρευνα έγινε η προσπάθεια να γίνει κατανοητό με ποιόν τρόπο θέλουν να μαθαίνουν οι νέοι αγρότες, πόσες ώρες μπορούν να διαθέσουν και με ποια κριτήρια επιλέγουν τα προγράμματα εκμάθησης που θα παρακολουθήσουν.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Οι νέοι, κάτω των 40 ετών, ανέφεραν στην πλειοψηφία τους ότι προτιμούν μέσης διάρκειας προγράμματα κατάρτισης (60-150 ώρες). Επίσης, απάντησαν πως το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να απαντά σε συγκεκριμένα θέματα της αγροτικής παραγωγής, τα οποία ταυτόχρονα θα σχετίζονται με τα τοπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παραγωγών της εκάστοτε περιοχής. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι ήταν απρόθυμοι, όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που έχουν ως αποκλειστικό περιεχόμενο θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως διαπιστώθηκε σε παράλληλη έρευνα του ΕΚΠΑ, επηρέασαν τις επιλογές των συμμετεχόντων. Εκείνοι που φάνηκαν να είναι πιο θετικοί στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ήταν εκείνοι που είχαν σχετικά καλύτερο μορφωτικό επίπεδο και συνήθως ανήκαν στον μικρότερο ηλικιακά πληθυσμό. Επιπλέον, αυτό που παρατηρήθηκε ότι επηρεάζει θετικά τη συμμετοχή τους σε επί πληρωμή προγράμματα, ήταν η θεματολογία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την καινοτομία, την ποιότητα των εκπαιδευτών και τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων εκπαίδευσης. 

Χριστίνα Καραβοκύρη