Σχέδια Βελτίωσης: Αίτημα πληρωμής έως 15/4, αλλιώς απένταξη

Με ενημερωτικό σημείωμα προς τους μελετητές, η αρμόδια για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΠΑΑ υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΕ ΠΑΑ) υπενθυμίζει στους γεωπόνους και τους παραγωγούς – δικαιούχους της ενίσχυσης των δράσεων 4.1.1 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) και 4.1.3 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος)ότι θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής έως τις 15 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απένταξη από το πρόγραμμα όσων δεν υποβάλουν εγκαίρως το αίτημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ» μια από τις αιτίες τις καθυστέρησης στην υποβολή των αιτημάτων είναι ότι υπάρχουν προγράμματα που δεν έχουν ξεκινήσει καν να υλοποιούνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

 «Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 «Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων.» και ότι σε πολλές Περιφέρειες η προθεσμία αυτή λήγει στις 15/04/2022, παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων πληρωμής γιατί η εκπρόθεσμη υποβολή τους οδηγεί σε απένταξη του δικαιούχου».