Από την έρευνα, στο χωράφι – Η τεχνολογία στην υπηρεσία των παραγωγών

Από την έρευνα, στο χωράφι - Η τεχνολογία στην υπηρεσία των παραγωγών

Η εταιρία HORT@, θυγατρική του Πανεπιστημίου Πιατσέντσα της Ιταλίας, παρουσίασε πρόσφατα στις Βρυξέλλες τις εφαρμογές που προσφέρει στους Ιταλούς αγρότες.

Αυτές αφορούν:

 • Την ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη βιώσιμη φυτική παραγωγή.

 • Τη διαχείριση του δικτύου 600 πιστοποιημένων αγρομετεωρολογικών σταθμών που διαθέτει.

 • Την ανάπτυξη τεχνικών εργαλείων για τον έλεγχο νέων ποικιλιών, τη βελτίωση αποδοτικότητας λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Όπως ανακοινώθηκε, το δίκτυο μετρήσεων, αισθητήρων και φορητών ασύρματων συσκευών συγκεντρώνει δεδομένα μίας εκμετάλλευσης και τα αποστέλλει μέσω δορυφόρου στον παραγωγό διαχειριστή της. Μία άμεση και απλή διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη στον αγρότη, ώστε να λάβει τις αποφάσεις που αφορούν, για παράδειγμα:

 • Την πορεία εξέλιξης μίας ασθένειας.

 • Την αποτελεσματικότητα του συστήματος φυτοπροστασίας που έχει εφαρμόσει.

 • Την εμφάνιση εντόμων ή νέων συμπτωμάτων ασθενειών.

 • Την περίοδο επώασης, έξαρσης, αντιμετώπισης και εξάλειψης.

 • Το βαθμό ανάπτυξης των φυτών ή της ωριμότητας μίας φυτείας.

 • Την υγρασία, τα αποθέματα νερού, τις ανάγκες άρδευσης.

Από την έρευνα, στο χωράφι - Η τεχνολογία στην υπηρεσία των παραγωγών
Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων του αγρότη (DSS)

Το κόστος πλήρους κάλυψης μίας εκμετάλλευσης βιολογικής παραγωγής, που χρειάζεται συνεχή καθολική παρακολούθηση των παραπάνω δεδομένων, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι:

 • Η συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 • Η ανάγκη πολύ απλού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ δεν απαιτείται ειδικό λειτουργικό σύστημα.

 • Η ανάλυση, με ολιστικό τρόπο, όλων των δεδομένων της εκμετάλλευσης και η μετατροπή σύνθετων αποφάσεων σε απλές κινήσεις διαχείρισης.