Στα 100 εκατ. ευρώ η νέα πρόσκληση για Μείωση της Νιτρορύπανσης

Μέσα στο τετράμηνο η προκήρυξη

Το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο αναμένεται να εκδοθεί η νέα πρόσκληση της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», αλλά και ετήσια παράταση της 2ης και της 3ης πρόσκλησης της δράσης για τους δικαιούχους που το επιθυμούν. Ο συνολικός προϋπολογισμός της νέας πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 100 εκατ. ευρώ. Λίγο πριν από την έλευση της νέας χρονιάς, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην προδημοσίευση της νέας προκήρυξης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», γνωστοποιώντας ότι θα αφορά πέντε περιοχές, που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης:

✱ Θεσσαλικό Πεδίο

✱ Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας

✱ Πεδιάδα ανατολικά & δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας

✱ Περιοχή του νότιου τμήματος του ποταμού Έβρου

✱ Περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου

Ειδικές δεσμεύσεις

Πιο αναλυτικά, το ΥΠΑΑΤ προγραμματίζει να εκδώσει εντός του πρώτου τετραμήνου του 2024 μία νέα πρόσκληση, στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 που θα αφορά:

α. Τις ειδικές δεσμεύσεις Α (εφαρμογή αγρανάπαυσης) και Β (εφαρμογή αμειψισποράς), για συγκεκριμένες επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες ανά δέσμευση.

β. Την ειδική δέσμευση Γ (εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες), για συγκεκριμένες επιλέξιμες δενδρώδεις καλλιέργειες για τη δέσμευση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Επιπλέον, οι δικαιούχοι της 2ης και της 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης για αγροτεμάχια διαφορετικά από εκείνα που είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της 2ης και 3ης πρόσκλησης.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο της προδημοσίευσης, ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση για αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες, αλλά και αγροτεμάχια με μόνιμες καλλιέργειες. Δεν επιτρέπεται, όμως, ο συνδυασμός ειδικών δεσμεύσεων Α-Β. Για την περίπτωση του μη επιτρεπόμενου συνδυασμού, ο αιτών πρέπει να επιλέξει μία από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη δράση.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης

Για τους υποψηφίους της δράσης των οποίων οι εκμεταλλεύσεις πληρούν κατ’ αρχάς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ισχύουν τα ακόλουθα βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

1. Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.

2. Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Διετούς διάρκειας δεσμεύσεις

Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι διετούς διάρκειας (2024-2025). Η καταβολή της ενίσχυσης για τα δύο έτη εφαρμογής θα γίνει με βάση τις ΕΑΕ των ετών 2024 και 2025.

Ετήσια παράταση

Επιπλέον, θα δοθεί ετήσια παράταση της 2ης και της 3ης πρόσκλησης της δράσης για όσους δικαιούχους το επιθυμούν. Οι αιτήσεις στήριξης θα υποβληθούν κατά το χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί στην πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης για παράταση είναι οι δικαιούχοι να έχουν ενεργό Τεχνικό Δελτίο το έτος εφαρμογής 2023 και αμέσως μετά τη λήξη των διετών δεσμεύσεών τους τη 15η Φεβρουαρίου 2024, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων για το έτος 2024 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2023 – εαρινές καλλιέργειες 2024) χωρίς να υπάρξει διακοπή.