Επιχειρησιακές ομάδες: Το 48% αναζητά νέες καλλιεργητικές πρακτικές

Με καταληκτική ημερομηνία την 22α Οκτωβρίου για την υποβολή αίτησης στη Δράση 1 του Μέτρου 16, αναμένουμε να δούμε τους τομείς του αγροτικού τομέα που έχουν επιλέξει οι επιχειρησιακές ομάδες στην Ελλάδα, ώστε να δώσουν λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Οι επιχειρησιακές ομάδες που έχουν ήδη συσταθεί στην Ευρώπη επικεντρώνουν κατά κύριο λόγο τις προσπάθειές τους στην εύρεση νέων καλλιεργητικών πρακτικών.

Σε πρόσφατη ενημέρωση για το Μέτρο 16 που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η προϊσταμένη της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020, Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου, έδωσε στοιχεία σχετικά με τη σύσταση και τον αριθμό των επιχειρησιακών ομάδων στην Ευρώπη, καθώς και τους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Σύμφωνα με την ίδια, «27 κράτη-μέλη και συνολικά 98 ΠΑΑ χρηματοδοτούν τη δημιουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας, ενώ 414 από αυτές έχουν ήδη επιλεγεί σε 12 κράτη-μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Ιρλανδία). Ο στόχος για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο είναι να χρηματοδοτηθούν 3.200 επιχειρησιακές ομάδες».

Η θεματολογία των υφιστάμενων επιχειρησιακών ομάδων αφορά τη γεωργία ακριβείας, τη φυτοπροστασία, τη βιολογική γεωργία, τα γεωργοπεριβαλλοντικά θέματα, το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση νερού, τους γενετικούς πόρους σε συνδυασμό με τις τοπικές ποικιλίες, τη διατροφή ζώων και τη λίπανση.

Θεματολογία

Οι επιχειρησιακές ομάδες, σε ποσοστό 48%, αναζητούν νέες καλλιεργητικές πρακτικές που θα δώσουν νέες λύσεις και ευκαιρίες στα τοπικά συστήματα, τοποθετώντας την κατηγορία αυτή πρώτη. Οι τομείς που επικεντρώνονται οι επιχειρησιακές ομάδες είναι ποικίλεις και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον αγροτικό τομέα. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές που σχετίζονται με τα παραγωγικά συστήματα καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, με ποσοστό 30%, ενώ η εύρεση λύσεων που θα βελτιώσουν την κτηνοτροφία και την ευζωία των ζώων καταλαμβάνουν την τρίτη θέση, με 24%. Επίσης, υπάρχει σημαντική δραστηριότητα των επιχειρησιακών ομάδων σε τομείς όπως η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, τα φυτοφάρμακα και η διαχείριση των αποβλήτων.

Διάχυση αποτελεσμάτων καινοτομίας

Η διάδοση των καινοτόμων πρακτικών, που θα αποτελέσουν σημεία-κλειδιά για την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα, αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποπληρωμή της Δράσης, σύμφωνα με την κα Μακρανδρέου. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «προκειμένου να διασφαλιστεί η διάδοση των αποτελεσμάτων των συνεργασιών, ιδίως μέσω της επιχειρησιακής ομάδας ΕΣΚ, η αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μετά τη διάδοση αυτή καθαυτή».