Τα αγροτικά ΙΕΚ μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ως Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) θα ονομάζονται στο εξής τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε για την «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η αλλαγή αφορά και την αγροτική εκπαίδευση που παρέχεται μέσω των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τα οποία καλούνται να μετονομαστούν.

Αναλυτικά, σκοπός των ΣΑΕΚ είναι:

 Η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων.

 Η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

✱ Η ενεργή και αποτελεσματική διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων των ΣΑΕΚ με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρέχουν οι ΣΑΕΚ είναι προσόν διορισμού στην εκπαιδευτική κατηγορία ΔΕ, σύμφωνα με το ΠΔ 85/2022 (Α’ 232). Οι ΣΑΕΚ μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.