Γνωρίζετε αν ισχύει το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων για ιδιώτες ή μόνο για επαγγελματίες αγρότες;

Μία ερώτηση αναφορικά με το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων. Γνωρίζετε αν ισχύει για ιδιώτες ή μόνο για επαγγελματίες αγρότες; Το επάγγελμά μου είναι φαρμακοποιός, αλλά έχω και καλλιέργειες ελαιοδέντρων.

Γιώργος Φιλίππου από Φθιώτιδα

Στο άρθρο 12 του ν.4587/24-12-2018 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 11682, Τεύχος Α’ 218/24.12.2018, περιλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014, με την παράγραφο 5 να διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά».

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10/12/18. Δεν γίνεται κάποια αναφορά σε «κατά κύριο επάγγελμα αγρότες». Αντιθέτως, αναγράφει «που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής…» και «δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές…». Κατά τη γνώμη μας, καλύπτει και εσάς.