Οι αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα και ο ρόλος των βιολογικών προϊόντων, ενόψει της επικείμενης προέκτασης της Πράσινης Συμφωνίας

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας της TÜV AUSTRIA Hellas καλύπτουν απόλυτα τις νέες ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία», ως μια αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στο να καταστήσει την Ευρώπη «κλιματικά ουδέτερη» έως το 2050, μέσα από μία οριζόντια και ολιστική προσέγγιση.

Οι 3 βασικοί άξονες τις Ευρωπαϊκής «Πράσινης Συμφωνίας» είναι:

✱ Σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική, ως προς τη χρήση πόρων, οικονομία.

✱ Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ε.Ε.

✱ Προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Μείζονος σημασίας κεφάλαιο, της Ευρωπαϊκής «Πράσινης Συμφωνίας», αποτελεί η στρατηγική για τη Γεωργία «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to Fork Strategy).

Βασικοί στόχοι της στρατηγικής αυτής αποτελούν η ανάγκη για παροχή θρεπτικών, φθηνών και ασφαλών τροφίμων, καθώς και η στήριξη παραγωγών και αλιέων, μέσω της διασφάλισης βιώσιμης πρωτογενούς παραγωγής, της προώθησης βιώσιμων πρακτικών επεξεργασίας τροφίμων, προστασίας της υγείας των καταναλωτών, καθώς και της μείωσης απωλειών σε τρόφιμα. Απώτερο στόχων αυτών αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, στο ευρύτερο πλαίσιο του μοντέλου της «κυκλικής οικονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όσο και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική, αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχή εφαρμογή των δράσεων της στρατηγικής «Από το χωράφι στο πιάτο» μέσα από τα χρηματοδοτούμενα σχέδια κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ όπως μεταξύ άλλων και ο νέος κανονισμός για τη Βιολογική Γεωργία του Ε.Κ (848/2018) που τίθεται σε εφαρμογή από 01.01.2021.

Ως εκ τούτου, η πράσινη ανάπτυξη στη γεωργία και στον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ διέπεται από κατευθύνσεις και πολιτικές οι οποίες προάγουν:

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Την ανάδειξη των τοπικών ποικιλιών-πληθυσμών και τη διατήρηση του τοπικού φυσικού οικοσυστήματος.

Τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, με μεθόδους που βελτιώνουν τη σύστασή του.

Τη χρήση τεχνικών καλλιέργειας που βοηθούν στην εξοικονόμηση του νερού.

Τη χρήση ωφέλιμων οργανισμών για τον έλεγχο των παθογόνων.

Τη μείωση της χρήσης εισροών μέσα από εξατομικευμένες οδηγίες / συμβουλές των Γεωπόνων – Γεωργικών Συμβούλων.

Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών -IoT Solutions- με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων προκειμένου αυτά να αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο ώστε να λαμβάνονται στοχευμένες αποφάσεις αντιμετώπισης.

Τον εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης και την υιοθέτηση πολιτικών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των καταναλωτών.

Την καλλιέργεια και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή, για την ασφάλεια και την ποιότητα του τροφίμου που θα προμηθευθεί.

Ιδιαίτερα η πιστοποίηση αποτελεί προαπαιτούμενο, προκειμένου να διασφαλιστεί και να εξασφαλιστεί η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους και μέσω αυτών να χτιστούν σχέσεις επωφελών συνεργασιών μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου, εντός και εκτός των ορίων της δραστηριότητάς τους.

Η TÜV AUSTRIA Hellas, με παρουσία 25 χρόνων στην ελληνική αγορά, συνδυάζει τη διεθνή αναγνώριση του κύρους των πιστοποιητικών της, με την υψηλή τεχνογνωσία στο πεδίο του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιόπιστη και αποτελεσματική προβολή, κάθε πιστοποιημένης ελληνικής αγροτικής επιχείρησης.

Με υπηρεσίες Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (GLOBALG.A.P., Agro 2), Ορθών Κοινωνικών Πρακτικών (GRASP module), Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών πιστοποίησης στον τομέα των τροφίμων (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC κλπ), η TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη, καλύπτοντας κάθε επιχειρηματική ανάγκη πιστοποίησης με συνέπεια, αμεσότητα και κυρίως οικονομίες κλίμακας, προσφέροντας συνδυασμένες υπηρεσίες ελέγχων.

Παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μέσω του εκπαιδευτικού κέντρου TÜV AUSTRIA Academy, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, η TÜV AUSTRIA Hellas στοχεύει να δώσει χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις στο σύνολο των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα επενδύει διαρκώς στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (e-learning).

Διανύοντας μια περίοδο έντονων αλλαγών και επανακαθορισμού των αναγκών του επιχειρείν, η TÜV AUSTRIA Hellas πρωτοπορεί, καινοτομεί και προσαρμόζει το μεγάλο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στις ανάγκες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στην αγορά, βασιζόμενη πάντα στη «κουλτούρα» της: «H Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός». 

Δημήτρης Γραμματής | Διευθυντής Παραρτήματος Β. Αιγαίου & Υπεύθυνος του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων

Στέλιος Βαπορίδης | Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγροδιατροφικού Τομέα, Επικεφαλής Επιθεωρητής Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων & Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Περιηγηθείτε στη νέα σελίδα του ypaithros.gr που αφορά την παραγωγική αλυσίδα και ενημερωθείτε άμεσα για o,τι νέο προκύπτει.