Τι αλλάζει στην άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή

Με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αλλάζει η «Άμεση προμή­θεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήμα­τα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή».

Σύμφωνα με την απόφαση: «οι φορείς εγκαταστάσε­ων μελισσοκομίας, οι οποίοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι δύναται να προ­μηθεύουν:

α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανο­μένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας στην οποία εδρεύουν οι εγκατα­στάσεις μελισσοκομίας ή όμορης ή/και

β) στα καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύ­ουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφέρειας στην οποία εδρεύουν οι εγκατα­στάσεις μελισσοκομίας ή όμορης,

μέχρι 15 κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) κιλών μελιού».

Τέλος και σύμφωνα πάντα με το ΦΕΚ, το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληρο­φορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών».

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την τροποποιητική απόφαση