Leader Αλιείας: Ανάγκη ενεργοποίησης των παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας

Ένα από τα σημαντικότερα έργα τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, το CLLD/Leader Αλιείας, καλείται να τρέξει το επόμενο διάστημα η νέα ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση.

Το σημαντικό είναι ότι λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ, βάσει της οποίας ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πρόκειται για ένα από τα βασικά βήματα προτού εκδοθούν οι προσκλήσεις από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν εγκριθεί 33 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, εκ των οποίων 31 είναι πολυταμειακής χρηματοδότησης (κοινή χρηματοδότηση από ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ) και 2 μονοταμειακής (χρηματοδότηση μόνο από ΕΤΘΑ) και θα υλοποιηθούν από 30 Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 70.500.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες ΟΤΔ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν εκδηλώσεις ενημέρωσης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Η φιλοσοφία του Leader Αλιείας επικεντρώνεται αφενός στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τις προτεραιότητες της ΕΕ, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν:

Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις αλιευτικές περιοχές.

Στη βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.

Στην ενίσχυση της παραδοσιακής υδατοκαλλιέργειας και του παραδοσιακού τρόπου αλίευσης σε προστατευόμενες περιοχές με παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την απόκτηση συμπληρωματικών εισοδημάτων.

Ιδιωτικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε, στο πλαίσιο της Δράσης 8.3.3 μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών με εστίαση στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής, την παράκτια ανάπτυξη και την ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων.

Επιπλέον, μπορούν να συμπεριληφθούν ενέργειες – δράσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 508/2014, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδότησής τους από την τοπική στρατηγική. Με λίγα λόγια, εξαιρούνται τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας και ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση (δηλαδή αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων/ενώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα).

Σημειώνεται ότι για τα σχέδια εμπορίας θα τρέξει, όπως είχε γράψει η «ΥΧ» την προηγούμενη εβδομάδα, ξεχωριστό μέτρο. Δικαιούχοι είναι:

Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν), με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, καθώς και τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Για παράδειγμα, οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μπορεί να είναι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία.

Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν), για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων, οι ΟΤΔ μπορούν να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο δράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής τους στρατηγικής.

α/α Ομάδα Τοπικής Δράσης Περιοχή Παρέμβασης Προϋπολογισμός (€)
1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΑΕ ΟΤΑ Αν. Πελοπόννησος 2.800.000
2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας 1.700.000
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου 2.150.000
4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Ν. Χανίων – Τμήμα Ν. Ρεθύμνου 1.550.000
5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ Ν. Λασιθίου 1.700.000
6 ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου – Τμήμα Ν. Ρεθύμνου 1.500.000
7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Δωδεκανήσου 2.750.000
8 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Ν. Κυκλάδων 2.550.000
9 ΑΧΑΪΑ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Αχαΐας 2.750.000
10 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας 1.900.000
11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Ηλείας 2.100.000
12 ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν. Ευρυτανίας 2.350.000
13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Ροδόπης – Ν. Ξάνθης 1.900.000
14 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Καβάλας 2.150.000
15 ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Έβρου 1.100.000
16 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ Ν. Πιερίας 1.900.000
17 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ Ν. Χαλκιδικής 1.950.000
18 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ Δήμοι Ανατολικά Ν. Θεσσαλονίκης 2.350.000
19 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ Δήμοι Δυτικά Ν. Θεσσαλονίκης 1.500.000
20 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Περιοχές Δυτικής Ηπείρου 1.500.000
21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 
– ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
Νότια Ήπειρος – Αμβρακικός 1.700.000
22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Κοζάνης – Ν. Γρεβενών 1.500.000
23 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ν. Χίου 1.900.000
24 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Ν. Λέσβου 3.000.000
25 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Λήμνος 1.700.000
26 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ ΑΕ (πρώην ΚΑΕΚ)
Ν. Σάμου 2.150.000
27 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Β. Εύβοια 2.550.000
28 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ
Ν. Εύβοιας – Σκύρος 1.750.000
29 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕΕ ΟΤΑ Κέρκυρα – Λευκάδα – Παξοί 1.350.000
30 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΑΕΕ ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας – Αλόννησος – Σποράδες 1.900.000
31 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ 
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νησιά Ν. Αττικής 2.350.000
32 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 
(ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ)
Ν. Ηρακλείου 3.950.000
33 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟ) Καβάλα 4.550.000
  ΣΥΝΟΛΟ   70.500.000 €

 

Ενίσχυση

Οι δράσεις του Μέτρου 8 εφαρμόζονται σε καθορισμένες περιοχές παρέμβασης αλιείας, όπως αυτές έχουν εγκριθεί κατά την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών κάθε ΟΤΔ. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων για τις δράσεις του μέτρου μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 ευρώ ανά πράξη. Όσο για πράξεις οι οποίες αφορούν άυλες ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία υποδομών ή επενδύσεις, ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.